Het drama van onze Joodse stadgenoten Zo adverteerden onze voorouders 17 'T KLEINE KRANTSJE Bij het herdenken van de bevrijding zullen veler gedachten ter uggaan naar onze joodse stadgenoten, die de oorlog niet hebben overleefd. Wij menen het ontzettende drama van de joodse Leeuwarders niet beter te kunnen weergeven, dan door het afdrukken van een foto van een joodse vereniging, die hier eens zoveel sympathie genoot: de voetbalclub Achdoeth. De gefotografeerden zijn, van links naar rechts, achterste rij: HERMAN WALLEGA, door de Duitsers vermoord, SAM MULLER, door de Duitsers vermoord, HERMAN VAN DER VELDE, na de bevrijding overleden, JAN KRAMMER, door de Duitsers vermoord, BEIKE FEITSflïA, door de Duitsers vermoord; middelste rij: MANI VAN VELZEN. door de Duitsers vermoord, NICO VAN DER WOUDE, door de Duitsers vermoord, MOOSJE DE METZ, door de Duitsers vermoord; voorste rij: BENNIE COIIEN, na de bevrijding geëmi greerd naar Israël, MANI VAN DER KAARS, door de Duitsers vermoord, JOPIE FEITSMA, door de Duitsers vermoord, ISIE DWIN GER, door de Duitsers vermoord. De Boekverkopers Romar en Van der Sluis zullen dinsdag den 3 van de Grasmaand, ten huize van laatstgenoemde bij de Vischmarkt te Leeuwarden no 9 bij Auctie verkopen; Eene wel geconditioneerde verzameling van Godgeleerde Historische en Zedekundige boe ken, deels nagelaten door een voornaam heer en wylen den gelegitimeerden procureur J. Stroband te Leeuwarden alsmede boekkasten, kaarten, platen en RARITEITEN, waaronder een teleskoop van V. d. Bildt, twee illuminatiekasten, electriceer Machine enz. enz. (1810) Uit de hand te koop: een hegt SCHUITESCHIP met zijn toebehoren zoals het bevaren is door de Wed. Arjen Durkt, lang 46 voet en hol iVi voet: te bevragen bij voornoemde eigenaar- sche agter de- Hoven tot Leeuwarden (1810) Een getrouwd persoon, liefst zonder of anders met weinige kinderen en niet van den Room- schen Godsdienst, welke met paarden weet om te gaan en den huisdienst verstaat tegen May aanstaande een goede dienst begeerende ver- voege zich bij Haantje Dirks, op de Keizers Gragt letter B no 178 te Leeuwarden, door wien nader onderrigt zal worden gegeven: bafctven franco. TONEEL-BERICHT Met goedkeuring van de Wel Edele Achtbare Heer Burgemeester der >tad Leeuwarden, zal het Tooneel-Gezelschap onder de di -ectie van A. Hoetink en J. des Communes, het genoegen hebben te vertoonen: op morgen den 24 maart 1810 DE LANDJONKER IN BERLYN geheel nieuw blijspel in vier bedrijven door A. von Kotzebué; Na hetzelve DE INTRIGUE AAN IIET VENSTER kluchtspel in een bedryf mede door A. Kotze bué, beide nooit op eenig Nederduitsch Too- neel vertoondt Praecies ten half zes uur op het Tooneel (1810) SCHOUWBURG-LEEUWARDEN NieuwARSA Nieuw (Het vlammende raadsel) Eene dame wordt le vend verbrand voor de oogen van het publiek tot op het geraamte en weer tot het leven te ruggeroepen in de Egyptische doodenkamer. (alles zonder spiegels!) (1910) K. WILLERS KRUIDEN-OLIE Tien droppels daarvan, iederen morgen op het hoofd gewreven bij c-.ne wassching met lauw water en reiniging met een goeden schuijer tweemaal weeks, bevorderen den groei van het haar ongemeen en maken het krachtig, vol, glanzend en golvend 1.50 is de prijs van het fleschje. S. P. Postma, Breedstraat (1860) WAT ZEGGEN DE INTELLIGENTEN? Onderzoek alle dingen en behoud het beste. Zie dan eens voor wat prijsje ondergetekende U een costuum levert en wat U bij zijne concur renten betaalt; 't prijsverschil is verbluffend. Betere stoffen levert de lakenindustrie niet op dan hij deze week ontving in de laatste En- gelsche nouveauté's. De bewerking is niet be ter denkbaar. Gouden medaille 1906 voor cere- moniekleding Bel. aanbev.: S. Prins, gediplom. coupeur Baljeestraat b/h station - Leeuwarden (1910). AANBESTEDING van het maken van een houten draaibrug voor de bestaande Flapbrug in het dorp Huizum, op dinsdag 1 mei e.k. 's middags 12 uur ten ge meentehuize van Leeuwarderadeel. Het gemeentebestuur J. M. Haersma de With, burgemeester S. Ypey, secretaris (1860) HET VIOLET-POWDER is een welriekend poeder, dat de daarmee in gewreven huid ongemeen verfrischt, blank maakt en de liefelijkste geuren om zich heen werpt. Het is ook voor de luijermand zeer aan te prijzen. Het pakje kost 40 ct. S. P. Postma, Breedstraat (1860) 6 8 Leikers kunnen dadelijk vast werk be komen. Adres Asch- en Vuilnisdwinger te Leeu warden. (1860) Heeren Polderbesturen en landbouwers. Het adres voor molenzeilen en repareren is bij J. Vergonet en Zoon, Voorstreek 358. Levering met 24 uur. (1910)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 17