£&'Z&&S' UtöfMn&to Ito dc ftlf* WATERLOODAG - 18 juni - was vroeger groot feest in Leeuwarden 'T KLEINE KRANTSJE 4 Uit het geheugen opgediept DE FRIESCHE WEEK In m'n herinnering tastend zie ik het beeld van Waterloo- dag zo rond de eeuwwisseling, nog helder voor me. Herdacht werd op deze dag de overwinning bij Waterloo in België en op Napoleon door de geallieerde legers in 1815. Het beteken de de bevrijding van het Franse juk, waaronder Nederland enige jaren had moeten zuchten. Met Wateroo-dag was het groot feest in Leeuwarden. De met vlaggen getooide Oldehove kon digde om tien uur in de mor gen, met zwaar klokgelui het festijn aan. Spoedig was dan de stille stad vol feestrumoer. /'WWWWWWWWWW Draaiorgels, liedjeszangers, straatacrobaten en mannen met kleine aapjes die kunstjes maak ten, vroegen de aandacht van het volk, dat de straat op- stroomde. De feestdag begon met een gro te parade op het Wilhelmina- plein, dat door huzaren te paard was afgezet. Ze gaven met hun diepblauwe uniformen en recht opstaande hoge berenmutsen een aanblik die respect afdwong. Het negende regiment met staf- muziek voorop, marcherend van de kazerne, verscheen het eerst op het toneel. De schutterij liet wat langer op zich wachten daar deze 't Plein als verzamel plaats had. Veel leden van dit geduchte wapen kochten eerst een opkikkertje in de café's aan de Oude Koemarkt en het Rui- terskwartier. Werd een gezel schap Schutters in de kroegen wat te rumoerig, dan riep de vrouw achter de tapkast: „d'er mut een bitsje water bij". Niet zonder moeite kregen „meerde ren in rang" de schutters dan van hun stoelen waarop ze zich als bij moeder thuis gevoelden. Was het karwei van verzamelen zo'n beetje volbracht - een en keling was met geen stok van zijn plaats te krijgen - dan was het verzamelen op 't Plein ge blazen. Dit had nogal wat voe ten in de aarde, want de heren hielpen niet mee, en bij menige kudde schapen konden ze nog wel een lesje nemen. Maar ten slotte kwam het dan toch met wat goede woorden of kwade uitingen in orde. Er werd gedefileerd voor een aantal „hoge omes" met hoge hoeden op en met gezichten die toonden dat het Vaderland nooit verloren ging, maar ook voor een rij oud-Oostgangers met medailles op de borst. Kort om, het was een machtige wa penschouw. De Rode Parade in Moskou van vandaag is er kin derspel bij. Was de parade afgelopen, dan vertrokken eerst de soldaten met stafmuziek voorop, waarna de schutters volgden. De com mando's werden voor de laat- sten wat verduidelijkt, zoals: „Links in de flank de Barge- steeg in en dan bij schoenlapper „Bukes" de hoek om Honderden volgden de mars door de stad. Speelde de muziek bekende stukjes, dan zong het publiek graag mee „Hier komen me de schutters, hier komme ze an, de manneke putters van Vo- lendam" of „Sergeant-majoor, flinke vent, je bent in 't ganse land bekend Het centrum van de stad was vol mensen, allen in stemming, zingend en hossend trok men langs de straten. De café's de den goede zaken zo ook de stal letjes langs de straten met aller lei lekkernijen. Het feest werd beëindigd met een vuurwerk in de Prinsentuin, waar de muziek „De slag bij Waterloo" vertolkte. Na afloop ging het weer joelend en hos send door de Pijlsteeg en Beijer- straat naar de Nieuwestad. Tot laat in de avond duurde de pret en eindelijk afgelopen keerden de feestgangers, velen elkaar wat steunend, naar huis terug. Velen kozen vanaf de Nieuwestad wijselijk de nauwe Peperstraat, omdat er om het Naauw nog geen hekjes ston den, maar wellicht ook om nog een afzakkertje te kunnen ko pen bij Pranger of v. d. Noord. In het Leeuwarder stadsbeeld is er veel veranderd en wat het drinken betreft veel verbeterd, maar de gezellige, vrolijke tijd van toen is nu toch voorbij, voorgoed voorbij J. C. VAN DAM en visboer, maakte 's zomers ijsco's. Ik weet niet of hij het ijs, dat hij voor de vis gebruikte, ook voor het ijs benutte. Op het Laagpad woonde de or gelman. Had hij een goede bui, dan werd zondags nog wel eens extra het orgel op het plein ge draaid en dan maar dansen na tuurlijk Ook was er elk jaar een buurtfeest met spelen op het plein. Ik heb nog een foto in mijn bezit van een goede 50 jaar geleden, waar ieder opstond ook wel met feestmuts. Zelf droeg ik meestal met buurtfeest een witte jurk met opgenaaide bloemen van papier. Als je wat groter .werd, ging je natuurlijk vast ook een keer naar de kaart legster, die daar ook woonde en dan werd voorspeld van een brief, die je kreeg en hoeveel kinderen je zou krijgen. Ze heeft mij een tweeling voor speld en die is er nog niet (en zal nu ook niet meer komen), dan een blonde en een zwarte man en op het laatst kreeg je altijd de vermaning: „maar wig- je" (ze praatte wat groningers) „denk om je eer, want de jon gens zijn niet te vertrouwen". En dan die snoepwinkeltjes Wat een zalige dingen waren daar op die schoteltjes - als ik er nu aan terugdenk uit welk huis die snoepjes kwamen brrr.maar ja, toen was het fijn en ik leef nog, dus viel het wel wat mee Leeuwarden EEN ABONNEE Mysterieuze brand Tuinen 7 Waarom verschuilt u zich door die foto van die stoere Leeu warder brandweer bij het artikel van mijn man te plaatsen Wij weten wel beter, dat dit niet het blussen is op Tuinen 7. Daar viel niets meer te blussen. Of is u bang voor de Leeuwarder spuitgasten Toon dat u dat niet bent door wat ik u schrijf in het eerstvolgende krantsje te plaatsen, mèt een foto van Tui nen 7. Dan zijn ook de lezers van uw krant overtuigd. Want no. 7 staat er nog net zo als voor de brand, dank zij mijn man en de familie Van der Veen. Apeldoorn M. v. TEECKELENBURG- VAN DER VEEN De twee weken geleden bij het verhaaltje van uw man afgedrukte blussingsfoto is in 1963 gemaakt bij de brand van V. en D. en Bervoets op de Nieuwestad. Het leek ons een aardig plaatje bij de re actie van uw man, meer niet. Uw uitdrukking „verschuilen" begrijpen we niet; voor de Leeuwarder spuitgasten zijn we niet bang, zolang ze maar niet spuiten. Dat de lezers er nu nog niet van overtuigd zijn, dat de brandweer de brand op de Tuinen niet bluste, lijkt ons raar toe. Overigens: wat ons betreft geen kwaad woord van de brandweer, sinds ze een brand bij ons bedwong Red. 't KI. Kr. De Weerklank Als geboren Leeuwarder lees ik natuurlijk 't Kleine Krantsje en niet alleen wij hier in huis, maar de krantsjes worden over al gelezen, van Loosdrecht naar Den Haag en Gorredijk, (nu zal u wel zeggen: laten ze' zich maar abonneren), maar dat is de reden niet dat ik u schrijf. Wij missen nog de Weerklank in uw Krantsje en mij dunkt, daar is ook nog wel heel wat over te vertellen. Mijn indruk is (ik heb er zelf niet gewoond, maar mijn grootouders) dat het daar altijd een gezellige boel was, maar als er ruzie was, was het erg beangstigend. Daar had je Bosma, de schoorsteenveger: in het voorjaar veegde hij bij de mensen, die het een beetje be talen konden, de schoorsteen en in de herfst bij de mensen die niets konden betalen - dan nam hij het roet mee, waar ook nog geld uitgemaakt werd. Als je nu denkt, waar toen voor gewerkt werd en wat nu aan de schoor steenveger moet worden be taald. Dan was er Hoeben, de vodden- baas. Ik zie nog dat de vodden op een kar lagen en dat dan de mensen er nog in om zochten of er nog wat bruikbaars in te koop was. Fransen, de haring De Friese week is weer bekeken, Op de Reinder Zwolsman pier 't Wu niet recht met 't goodwill kweken, Daar in 't Mekka van fetier. Alhoewel onz' commissaris, Hoste daar met Frieske trouw: - Wat toch maar 'n mooi gebaar is - Echt „good willend" met sien vrouw. De animo der Hagenezen: Voor Kuituur uut 't Fries gewest, Was - ston inne krant te lezen - Montsje maat, dus niet so best. Daar in 't Kurhaus - om te smullen - Kreeg ons orkest niet veel gehoor. Om de saai „link" op te vullen: Had de petier, wat palmen voor. Rients, die daar oek was verkozen, - Op te treden ver van huus - Om d'Haagse Friezen te verpozen Maar helaas oek die bleven tuus. As we 't achteraf bekieke: - Over smaak wudt hier niet twist - Deed dit ons een bitsje lieke, Op d'eerpels inne violekist S.I.V.I. Snoepwinkeltje in de Weerklank: jongens, er is van alles te koop

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 4