Smakelijke herinneringen aan ijsco- venters uit goeie ouwe Liwadden CI TAX hammer Lekkere ieswafel voor een cent Iedere 2 weken een nummer 11 'T KLEINE KRANTSJE Brand in Vuurwerkfabriek G. VIS GARAGEBEDRIJF W. WIP Slechts f 2,90 in een half jaar Even een telefoontje: 20302 of een briefkaartje Vredeman de Vriesstraat 1 WIE HELPT l'T KLEINE KRANTSJE AAN OUDE KRANTEN VAN VOOR 1960 VREDEMAN DE VRIESSTRAAT 1 Telefoon 20302 Vervolg van pagina 5 het ernstig gewonde slachtoffer naar buiten te brengen. Vlak voor de ploeg van dapperen naar buiten kwam kon de heer Wes- ser rechercheur Bakker opvan gen, die door verbrande kleren en ademhalingsmoeilijkheden dreigde flauw te vallen. In de frisse lucht gebracht, bleek hij geen letsel te hebben opgelopen. De vuurwerkarbei der Nicolai werd onmiddellijk naar het ziekenhuis vervoerd, waar bleek dat hij tamelijk ern stige brandwonden aan hoofd, nek en rug had opgelopen; door de ingestorte muur was boven dien zijn heup gekneusd. Men vreesde aanvankelijk voor zijn leven, maar later is gebleken dat de doortastende redders pre cies op tijd waren geweest. Onder enorme publieke belang stelling had de brandweer intus sen haar blussingswerk voortge zet en was er in geslaagd een verdere uitbreiding van de brand te voorkomen. De bakkerij van de heer Gillebaard was aan de steeg ernstig beschadigd. De Wijde Steeg, die z'n naam toch al geen eer aandoet, lag tussen de beide panden vol met puin, verkoolde stukken hout en dak pannen. Nadat de brand defini tief was geblust kon men de schade opnemen. Van de vuur werkfabriek waren grote gedeel ten verwoest en de hele voor raad materiaal en vuurwerk was verloren gegaan. De bakkerij had wel schade opgelopen aan het gebouw, maar de machines en de oven waren in het geheel niet beschadigd, zodat er geen stagnatie in de broodvoorziening optrad. Achter de oorzaak van de eerste ontploffing is men nooit geko men. De politie heeft onder zocht of de bepaling, dat er niet meer dan tien kilo ontplofbaar materiaal bij elkaar mocht lig gen, niet was overtreden, maar er bleek van de hoeveelheden springstoffen geen stofje meer over. Het mocht een wonder heten dat er bij deze grote explosie geen slachtoffers zijn gevallen. Voor een groot deel was het te danken aan de beide politie mannen, dat het leven van de jonge Nicolai kon worden ge red. Zowel rechercheur Bakker als agent Van der Wal werd door de Koningin met een me daille geëerd. hun klandiezie bestond in hoofdzaak uut kienders en de meer riepere jeugd. Met veskillende van disse ieswa- fel „fabrikanten" ston ik toen in min of meer geregel de sakelike relasie. Sterk afhankelik van mien, soms sorgbarende financiële Maar niet ontvankelik voor belediging onzerzijds douw de hij rustig en kalm sien wrak sidderend karke voor- uut. Ik hef em es een keer anhouden „Een voor een cent" vroeg ik. Cladder sette sien karke del, spuide een brede straal bruun sap op 'e Een ijsventer uit het goeie ouwe Liwadden. Z'n naam komt niet voor in het hierbij afgedrukte verhaal; het is de heer H. Reinhart, die vroeger ook een volkslogement en koffiehuis heeft gehad in de Groeneweg. De heer Reinhart woont nu in Amsterdam. Hij liep op et trottoir, in de brandende namiddagson en had just de even verderop gelegen cafetaria annex ijs- salon besocht, waar hij in 't gelukkige besit steld wudde van een „ijsje met slagroom". Een peuter van nauweliks vier. Voetsje voor voetsje en bedachtsaam slenterde hij verder, de delikatesse erg onhandig hanterende, waar deur hij de slagroom, toch meer bedoeld voor inwendig gebruuk, riekelik smeerde op kin, wangen en neus. Ik keek hem even na en mien gedachten gongen terug naar mien ijsco-tied, soa plm. 1910- 1918. Toen slagroom op een ijsje, een nog een onbekende lek kernij was. Ze hietten toen oek gien ijsco's, choco-dips ens., maar heul doodgewoon „een ieswafeltsje". Ze kwa men oek niet uut heldere, sindelike, bakterievrije en streng gekontroleerde con- sumsie-ijsfabrieken, maar wudden bereid in steegjes en achterbuurten; in muffe son- loze éénkamerwoninkjes met portaal; onhygiënische krot woningen met et tontsje op solder en waarin een gesin van 6, 8 of meer personen, gien seldsaamheid was. En, net as in een revue, pas seerden op dat moment in mien geest, de toen bekende ieswafelventers Cladder, Frantzen uut de Weerklank, Piet v. d. Laan uut de Hania- steeg, Engwirda en nog meer. Voor de meesten van hen was verkoop van ieswa- fels een nevenbaantsje en posiesje; van de toevallig al of niet anwezige flottende geldmiddelen. So sien ik weer Cladder, een man van son 70 jaar onge veer. Hij droeg een soorte ment skipperspet mitsgaders een gries puntbeerdsje. Een trouwe en vertrouwde ver- skiening in de Luwadder straten. Soa teugen de mid dag wurmde hij sien ieskar- ke met moeite tussen de twee stenen paaltsjes deur, die de Kalksteeg skeidde van de Bollemansteeg en probeerde dan sien koele waar anne man te brengen. Hij ston veul onder 'e Waag, maar dee oek wel anne „wil de vaart" m.a.w. waar ie docht goeie saken te maken. Buurtfeesten en su. Van priesopdrieving konnen je Cladder allerminst be- skuldige. Voor 1 cent hadden je al een wafel. Eerlik hoor, wel wat anne dunne kant. Voor 2 cent, een naar ver houding, aardig dikker; voor 3 cent een knaap en die van 5 konnen je hast niet behap- pe. Hij paste een soort pro gressie toe. Tot grote, mar stille verontwaardiging van dat gedeelte van sien jeug dige kliëntèle, dat niet meer dan één cent bestede kon. Miskien oek hierdeur skol- len we hem vaak na: „Glad der Gladekker straat en veegde met 'e rug van sien han de mou af. Toen serveerde hij de 1-centswa- fel. Hij sei niet „asjeblief", hij sei niet „dank je wel". Hij sei niks maar stak met een goedige gelaatsuutdrukking van „och jonge, dat had om- mes niet hoeven" de cent in 'e buse. Wie we de eer geve mutte van de eerste ieswafelfabri- kant in onse stad, dit leit verborgen in de nevel van 'e Luwadder historie. Tenzij een onser trouwe lezers mij op redelike gronden antone kan dat ik mis bin, hou ik ut op Cladder. Cladder is al jaren dood. De Kalksteeg is fut. Sien woninkje, waarin de iesfabriek vestigd was, oek. Jammer. Want een ge denksteen in de gevel van sien huus, is toch wel et minste wat we die pionier verskuldigd binne. K. TELEFOON 2 3 4 3 4 STANDPLAATS STATION Ook telefonisch te ontbieden voor stads- en buitenritten Grot« Karlot raat 27 - Leeuwarden 60 Jaar Jteeds goede waar IEDEREEN EEN EIGEN AUTO dat is de moderne tijd Gebruikte wagens van alle merken en alle prijsklassen bij: Amelandsstraat 20 LEEUWARDEN gggSB25Ö®* nieuwestad 132 leeuwarden Bent U al abonnee?

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 11