D ENAULT J] OSIER •T KLEINE KRANTSJE VOOR NAAR (Ajó UU nat SPANJAARDSLAAN 162 - LEEUWARDEN -TELEF. 05100-20043 heus, dat was hij niet. Het is nu wel voor hondeid procent zeker, dat Jan Duum de geportretteerde was. Dat heeft Hendrik Broodwinder zelf ten over vloede ook nog bevestigd: „dat is Jan Duum" zei hij, „zowaar ik hier sta Op de foto: Hendrik Broodwin der nu. Red. 't KI. Kr. De echte Jan Duum VIII Als bij toeval kreeg ik vanmor gen bij een kennis van mij in zage van 't Kleine Krantsje en las het verhaal over Jan Duum. Die foto's waar hij alleen op staat, zijn de echte wel hoor. Wij hebben veel met Jan omge- gaan, want hij was een trouw slaper bij mijn grootvader Haast alle weken wel een keer. Die woonde in Wijtgaard en heette W. D. van der Zweep. Hij kwam dan meestal 's avonds kreeg koffie en brood en ging in het hooi om 's morgens bij 't wakker worden nog iets voor grootvader te doen. Grootvader had een klein boerderijtje met ongeveer acht koeien. Hij karn de toen nog zelf en dan karnde Jan. Dat gebeurde met een kleine karn en die werd aange dreven met trappen op een plank. Maar ook gebeurde het wel dat Jan geen idee had voor trappen en dan was Jan 's morgens voor vier uur vertrokken wat hem Een beeld dat we niet meer zullen zien in de stad: „Mienkes" achter z'n lompenkar. In de nacht van zondag op maandag is de heer Dominicus W. Rein- sma in het St. Bonifatius Hospitaal in Leeuwarden overleden. Hij werd daar zaterdag voor een week onverwacht opgenomen en heeft er nog een zware operatie ondergaan. Mienkes was de Vader Stief- been onder de Leeuwarder voddenkooplui - ieder een moet hem hebben gekend. Hij was ook een van de weinigen, die nog steeds trouw bleef aan het handkarretje - een bakfiets of een nog moderner middel van vervoer was niks voor hem. Mienkes had de laatste tien jaar een uitdragerijtje in het Sint Jobsleen; daarvoor woonde hij jarenlang in de (nu verdwenen) Ruitersteeg. g a WIE HELPT Lezers klommen in de pen Nog steeds stromen er op de redactie van 't Kleine Krantsje reacties binnen op de in de laatste nummers gepubliceerde verhalen over Jan Duum. Uit enkele bleek ons, dat er be halve de enige, echte en onvervalste Jan Duum, wiens portret wij in de krant hebben ge had, nog meer Jan Duumen zijn geweest of nog zijn. Abonnees uit Het Bildt maken ons attent op het bestaan van een Jan Duum (of Jan Duumke) in Sint Anna Parochie. Diens kinderen zijn ook Duumen: Anne Duum en Minke Duum. Een hoogstmerkwaardige toeval ligheid is, dat zoon Anne Duum bij een ongeluk (vlasbraken een duim heeft verspeeld Een goede bekende in de wereld van de Boterhoek maakte de kwestie van onze Jan Duum nog wat gecompliceerder met de mededeling, dat een zekere heer Jan Hemrica vroeger in de buurt van de Oldehove ook Jan Duum werd genoemd. Jan Hemrica was een klein kerel tje met een grote snor. Hij zwierf veel door de stad met een klein kistje met negotie. „Wan neer hjj een slukje op had, zat hij altied an sien snorke te draaien", aldus de toelichting van deze berichtgever. Uit vele andere binnengekomen informaties over Jan Duum doen wij nu nog een greep. Harlingen P. POT dan zijn boterham kostte Grootvader is in I9r3 overleden dus het was voor die tijd. Mijn broer Cor is bij grootvader groot gebracht en is later boer ge weest in Heeg en toen wij eens een dag bij hem waren troffen wij daar Jan ook aan. Die is daar n.l. een week of drie ge weest en hielp overdag mee in het land, maar naar ik meen was Jan op een morgen spoor loos verdwenen. Mocht u van Jan nog even wat willen weten, misschien dat hij u nog wat kan vertellen over hem; ook meen ik dat hij wel iets weet over zijn laatste dagen en over lijden. Warga W. v. d. ZWEEP Wij hebben dankbaar ge bruik gemaakt van uw tip nadere inlichtingen in te winnen bij uw broer in Sneek. Hij vertelde ons, dat Jan Duum omstreeks 1936 op hoge leeftijd in Heeg van een zolder moet zijn geval len. Hij is toen in het Ge meentelijk Verzorgingshuis terechtgekomen en moet daar ook overleden zijn. De afdeling Bevolking van de gemeente Wymbritseradeel kon ons dit laatste niet be vestigen: er is de laatste veertig jaar geen Jan Roden huis overleden in Heeg. Of heette Jan Duum dan toch niet Jan Rodenhuis i Red. 't KI. Kr. De schutterij Hierbij een kaart van de roem rijke schutterij: het laatste af scheid voor het stadhuis. Jam mer dat wij dat regiment in de oorlog niet meer in Leeuwar den hadden, want dan hadden de moffen geen schot gelost: ze hadden zich wel dood gelachen. Alleen de muziek met kapel meester de Jong, dat was in orde. Zo'n Harmoniekorps is Leeuwarden niet weer rijk ge weest en nog niet heden ten dage. Vooral de concerten zon dags in de Prinsentuin, waar duizenden mensen naar toegin gen - één abonnement kostte voor de gehele zomer een daal der, waarbij nog drie vuurwerk avonden werden gegeven. De tijden zijn veranderd; zo iets wil nu niet meer. Wij krij gen nu een concert van brom fietsen enz. Hopende dat die kaart voor u iets betekent. Hendrik Broodwinder Hartelijk dank voor de prentbriefkaart van het af scheid van de schutterij in 1907. We zullen binnenkort nog wel eens een verhaal tje aan de schutters wijden. De opmerking, dat alleen het muziekkorps van kapel meester De Jong „in orde" was, laten wij graag voor uw rekening. Er moeten nog (hoogbejaarde) schut ters leven en wie weet hoe strijdbaar ze nog zijn Red. t KI. Kr. De echte Jan Duum VII Jan Duum heb ik nooit van ge hoord. De heer, die in het num mer van ri augustus staat afge beeld, is volgens mij Hendrik Broodwinner. Hij kwam vóór de oorlog vaak bij mij op de zaak met „handel" en tijdens de „ver koopgesprekken" vertelde hij meermalen wat uit zijn leven. Hij was geboren in Sneek en vertelde dat hij een broer gehad had, die voetbalde in L.S.C. of Sneek, daar wil ik af wezen. Dit was Sip Broodwinner. Hendrik was veedrijver en had ook in Duitsland gewerkt. Een tijdlang woonde hij op een schip in het Vliet. Wij waren tenslot te grote vrienden en hij groette altijd minzaam als ik hem te genkwam. Later is hij in het Stadsverzorgingshuis terecht ge komen. Ik zag hem toen vaak op het bankje bij het monu ment van Waling Dijkstra zit ten. Hij zag er dan zeldzaam netjes en verzorgd uit. Of hij nog leeft weet ik niet. Ik heb mijn vriend in tijden niet gezien Leeuwarden W. P. DE VRIES 't Kleine Krantsje heeft de heer Broodwinder opge spoord: Heye, in de wande ling Hendrik, Broodwinder, broer van de vroeger zo be kende en jong overleden Sip Broodwinder, leeft nog en is zo gezond als een vis Hij woont nu in het tehuis voor mannen De Terp in het Sint Jobsleen, waar hij z'n tachtigste verjaardag vierde. Wij moeten toege ven, dat Hendrik in z'n jonge jaren veel leek op de heer, wiens foto wij af drukten in 't Kleine Krant sje van 11 augustus, maar

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 4