Sicherheitspolizisten smeekten vergeefs om Duitse versterking Huisvol arrestanten her kreeg door list de vrijheid Gruwelijke vergelding in concentratie kamp in Vught 'T KLEINE KRANTSJE et doden aan Duitse kant thuis zou komen, alsof hij van niets wist. Na drie tot vijf mi nuten zouden de anderen vol gen, Kees en Tjerk met de pis tolen, Klaas met een gummie knuppel. Het was een uitgekiend plan, gebaseerd op de gedachte, dat de Duitsers onmiddellijk zouden schieten, wanneer ze een groep van vier jonge kerels zagen na deren. Kwam er eerst een alleen, dan was hun achterdocht nihil en hun aandacht geheel op deze ene man geconcentreerd. Nog maar net had Omke Freerk een voet binnendeur of Faure blafte hem toe: „Wie ben jij?" „Dat doet niks terzake, maar wat doe jij hier?" schreeuwde Freerk terug. De kerel, die uit dit antwoord kon opmaken, dat hij de gezochte slager voor zich had begon voorzichtig te praten over valse bonnen en frauduleus vlees tot hij buiten de drie K.P.-ers zag naderen en onmid dellijk begreep, dat dit geen zui vere koffie was. Nog voor hij z'n wapen kon trekken, had Kees z'n pistool al op hem gericht en jammerend van „Nico! Nico!" vluchtte hij weg naar de kamer met de acht tien gevangenen. Kees was de eerste, die er achter aanging, maar bij de deur kreeg Johann- sen hem in een judogreep en terwijl de K.P.-er z'n wapen ver loor, kon Faure z'n revolver trekken en op de verzetsman schieten, op een haar na miste hij z'n doel. Nekschoten Toen kwam Tjerk, de enige K.P.- er, die nog vuurkracht had: met twee nekschoten schakelde hij Johannsen uit, waarna Kees de jammerende en om genade sme kende Faure voor z'n rekening nam. Nog was daarmee alle ge vaar niet geweken, want intus sen was de chauffeur De Bruin met z'n auto in Birdaard ver schenen; met de revolver in de hand naderde hij de slagerij. Er ontstond opnieuw een schiet partij, die zonder slachtoffers eindigde met een snelle vlucht van De Bruin. In Oudkerk waarschuwde de hevig geschrokken chauffeur de Sicherheitspolizei in Leeuwarden en toen kwamen de hulptroepen wel en ook snel. Maar in Bir daard vonden ze geen mens meer op straat; alle mannen bleken verdwenen, van Omke Freerk en z'n makkers ontdek ten ze geen spoor. Maar sidderend achter de gor dijnen wachtten de vrouwen en kinderen op de Duitse wraak, die hier niet zou komen: alleen de slagerij van Freerk ging in vlammen op en vertrouwen we de Meldunge aus den Niederlan- den van de Befehlshaber der Si cherheitspolizei, dan is het nog niet eens bekend, wie de brand heeft gesticht. Letterlijk zei dat rapport: „Toen de volgende dag een grondig on derzoek in het dorp zou plaats vinden, werd vastgesteld, dat het betreffende huis, waarin de ar restaties (door Johannsen en Fau re) zouden plaatsvinden, tot op de grond was afgebrand. Kenne lijk is het vuur door tegenstan ders gesticht om andere leden van de spionageorganisatie, die wellicht als koeriers zouden langskomen, te waarschuwen." De Duitse wraak voor Birdaard voltrok zich dus niet in Fries land, maar in Vught, waar drie dagen later elf Friese verzets strijders voor het vuurpeleton hun leven lieten: de Leeuwar ders Jan Evenhuis (48 jaar), Klaas Fokma (21), Bernard Melot (47), Lucas Sijtsma (44), Hendrik van der Galiën (57), Adriaan Berg huis (23) en Bernardus ten Hul- scher (49), Uilke Boonstra uit Joure (45), Bemardus de Vries uit Harlingen (26), Pieter Reit- sma uit Lións (43) en Hendrik Lever uit Sneek (20). Zes leden van de Duitse Sicherheitspolizei, die in het laatst van de oorlog Friesland onveilig maakten. Rechtsonder de zeer beruchte Untersturmführer F. Grundmann, rechts boven Wilhelm Vogt, die o.a. de leiding had bij de executie van dertien verzetsstrijders bfj Dronrijp, twee dagen voor we van de Duitsers werden bevrijd. Waar zitten de heren nu? Platgebrand tot de fundamenten; het was niet veel, wat er overbleef van de slagerij van Omke Freark.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1969 | | pagina 7