FIT EN LENIG OP WEG NAAR DE NEGENTIG GESLAAGDE KRAAK OP ARBEIDSBUREAU ningen beschikt de heer De Boer nu nog steeds over een gezond en lenig lichaam en voelt hij zich bijzonder blijmoedig, dag in, dag uit. Vandaar, dat hij graag andere men sen toewenst te gaan doen, wat hij zelf met zoveel profijt heeft gedaan. "Een koud kunstje" zegt hij ervan, "probeer het maar eens". Op de eerste foto zien we de heer De Boer in de zogenaamde tanggreep: het hoofd op de knieën, de benen gestrekt. De oefening werkt op de darmfunctie en de energieverdeling en is goed voor de wervelkolom. De ploegstand zien we afgebeeld op foto nummer twee. Deze oefening is bevorderlijk voor de doorstoming en eveneens goed voorde wervelko lom. Op de derde foto tenslotte neemt de heer De Boer met speels gemak de visstand aan: uitstekend voor het hele lichaam, met name voor het bekken en voor het rekken van be paalde zenuwen. "Een gevolg van mijn zo verworven levensblijheid", aldus de heer De Boer, "zijn de effecten op religieus terrein. Ik denk er net zo over als professor Tenhaef, die gezegd heeft: in ieder mens zit een vonk eeuwigheid en je kunt dat ontwikkelen en bijvoorbeeld hel derziende worden. Er zijn natuurlijk veel manieren om gelovig te worden. Bij mij is dat uitgemond in IK BEN". In een andere Fries heeft de hqer De Boer bij zijn activiteiten op latere leeftijd een stimulerend voorbeeld gezien en wel in Jan Rijks, de zoon van een gereformeerde dominee uit Sint Anna Parochie, die langs vreemde wegen in Den Haag is be land en nu onder de naam Saswitha (levend water) als leraar Hatha Yoga een negentig cursisten heeft. KNAP LENIG Zelfheeft de heer De Boer les gehad van onze stadgenoot Benno Troostwijk, ambtenaar bij de ge meente Leeuwarden, maar yogale- raar in z'n vrije tijd. "Die meneer De Boer?" zegt Benno; "nou, knap lenig voor z'n leeftijd hoor, wer kelijk een uitzondering". Zaterdag wordt hij dus vieren tach tig, deze Jentje de Boer, de levens blije veteraan uit Nijlanstate. Mis schien viert hij z'n verjaardag wel met een extra oefening. Beide benen in de nek bijvoorbeeld - je weet het maar nooit. "Wuden je soms, da'k er een in't net De heer Jentje de Boer, die we op de voorpagina van dit Kleine Krantsje al op z'n hoofd zagen staan, was in nóg actiever tijden boer bij Stiens, onder de rook van Leeuwarderf. Een vijftien jaar geleden, alzo als man van tegen de zeventig, begon hij "spelenderwijs", zoals hij het zelf zegt, met het doèn van verschillen de oefeningen. Daartoe behoorde bijvoorbeeld het liggend op de rug "fietsen" met de benen. Ook het in een comfortabele houding op het hoofd staan ervoer Het Old Burger Weeshuis aan het Zaailand, in de oorlog door de Duitsers a' sn<J\' a's een Prett'g hulpmiddel bezet, vlak voor de bevrijding door de Duitsers verbrand. om het hchaam flt te houden' IN DE KNOOP Door het boek "Doe zelf Yoga" maakte de heer De Boer daarna kennis met de asana's, zoals die worden voorgeschreven door de In diër Dr. Rama Polderman en sinds dien heeft hij er een dagelijkse ge woonte van gemaakt om z'n lichaam in de knoop te leggen, z'n hoofd op de knieën te brengen en nog verschillende andere op vallende standen aan te nemen, die je niet direct van een heer van over de tachtig verwacht. Als spectaculair resultaat van deze gemakkelijk op te brengen inspan- vervolg van pag. 7 verband met grote marktdrukte en het circus op het Wilhelminaplein was het wenselijk de kaartenbakken ook tussen de middag op het Wees huis onder te brengen - een poli tieauto zal ze direct komen halen". En ja hoor, daar kwam de wagen al aan. Letterlijk onder de ogen van de beide politiemannen werden de bakken ingeladen en daar vertrok de auto, niet richting Weeshuis, maarnaar Dokkum, waar de kaarten zorgvuldig in de grond wer den gestopt. Ver na twee uur, toen het personeel alweer voltallig in het Gerzonge- bouw aanwezig was, werd er van daar naar het Weeshuis gebeld, waar de kaarten bleven, die tegen twaalven dooreen politieauto waren gehaald Natuurlijk sloegen de Duitsers toe, toen ze begrepen, dat ze grandioos waren gefopt. De beide onschuldige politiebewakers werden gearres teerd, net als het argeloze hulpje, dat zich had uitgesloofd, om de bakken in de auto te krijgen - hij kwam later in de concentratiekam pen Amersfoort en Vught terecht. Een paar dagen later kwam er een afdeling van de Grüne Polizei in de stad en een week lang waren er raz zia's, waarbij een kleine honderd onderduikers werden gepakt, een gering aantal, als we weten, dat de bezetters hun handen uitstaken naar ettelijke duizenden. Bij deze gearresteerden was ook een van de K.P.-ers, die hadden meege daan aan de overval, "Dolf", in werkelijkheid een "echte" politie man - hij was na de kraak te lang in de stad blijven hangen. Zijn broer "Bram", ook in het complot, werd tot overmaat van ramp aangehouden bij een simpele verkeersovertreding in Dokkum, waar zijn beroep van marechaussee verdenking opwekte - waren het juist geen marechaussee's, naar wie naar aanleiding van deze kraak werd uitgezien? Hij werd meegenomen naar het poli tiebureau, waar hij zich snel reali seerde, hoe gevaarlijk zijn positie werd. Er leek hem maar één oplos sing mogelijk: uitbreken en direct. Zo stormde hij het politiebureau uit, sloeg een hem tegemoetkomende inspecteur tegen de grond en was weer vrij man. FICTIEVE OPERATIE Voor broer Dolf zag het er minder goed uit. Hij werd opgesloten in de gevangenis in Leeuwarden. Daar werd vlot een "blindedarmontste king" geconstateerd - voor een fic tieve operatie kwam hij in het zie kenhuis terecht, waar de illegaliteit hem dacht te kunnen bevrijden, zodra hij aan de "beterende hand" zou zijn. Helaas mislukte het plan op het laatste moment door een on nozel incident. Weer verdween Dolf in de gevan genis en toen zagen de K.P.-ers nog maar een mogelijkheid om hem er uit te krijgen: met behulp van een "goede" bewaker moest hij ge woon verdwijnen en zo is het ook gebeurd - dank zij een paar valse sleutels kwam ook hij tenslotte als vrij man op straat.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1978 | | pagina 9