WAAROM ONZE OLDEHOVE NOOIT WERD VOLTOOID RIJMELARIJ IN GROOTVADERS TIJD 'T KLEINE KRANTSJE VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN pagina 10 Op de plaats waar nu de Olde hove staat, stond omstreeks 1100 reeds een tufstenen kerk je, dat in de dertiende eeuw vervangen zou worden door een grotere, uit rode klooster moppen opgetrokken kerk. Men kwam echter niet verder dan de aanleg van de funde ring. Eerst toen in 1435 de dorpjes Oldehove, Nijehove en Hoek werden samengevoegd en de stad Leeuwarden ontstond, kwam er al spoedig behoefte aan een groter godshuis. Zo kwam een driebeukige, aan St. Vitus gewijde, basiliek tot stand, die in 1580 bij de refor matie al weer buiten gebruik werd gesteld en waarvan de muren het nog tot 1706 uithiel den. Op het Oldehoofster Kerk hof geven gele stenen in de bestrating nog de plaatsaan waar deze St. Vitus heeft ge staan. EEN ACTIE Doch de Leeuwarders wilden meer - ze wilden net zo'n hoge toren bij hun te bouwen kerk bezitten als de Groningers in de jaren 1469-1482 hadden ge kregen. Er werd dus een aktie ontketend en uit heel Friesland stroomde het geld binnen. Op 28 mei 1529 was het dan zo ver dat het stedelijk bestuur van Leeuwarden en de kerk voogden van Oldehove aan meester Jacob van Aaken de (bouw van een nieuwe toren en kerk te Oldehove opdroegen. Als beloning kreeg deze bouw meester acht stuivers per dag, een vrije woning en gedurende de zes jaren waarop de bouw geschat werd, elk jaar een "eerlyckniuw kleed". Bouwmeester Van Aaken was dus klaar voor het karwei en zoals te doen gebruikelijk werd met de fundering begonnen. Meester Van Aaken was van huis uit een vrij stevige bouw grond (rotsgrond) gewend en het bouwen op de Friese klei was voor hem zonder twijfel een experiment. Hij liet een grote, diepe kuil graven, waarin tot een hoogte van 1,15 m af gewisseld harde kalk- en stevi ge kleilagen werden aange bracht. Daarop is men begonnen met de bouw van de toren. Om elk risico uit te sluiten, werd de Oldehove van een vrij 7 Zo zagen onze voorouders de Oldehove in een omgeving, die nog erg landelijk was (Tekening: Collectie Fenno Schoustra/'t Kleine Krantsje) brede voet voorzien, nog geac centueerd door acht vrij ver uit stekende zware steunberen. Toch hadden deze maatregelen niet geholpen want de toren begon al in de noordwestelijke richting te verzakken, toen hij nog maar tien meter hoog was. De tegen de noordwestelijke steunbeer gebouwde traptoren met zijn zandstenen treden en z'n formidabele gewicht, is naar het oordeel der deskundigen oorzaak van de verzakking. Jacob van Aaken heeft het ein de van de werkzaamheden niet meer meegemaakt, want drie jaar na het begin van het werk overleed hij. Het staat wel vast dat het verdriet over de tegen slagen die hij bij de bouw van de Oldehove ondervond, mede oorzaak is geweest van zijn dood. De nieuwe bouwmeester werd Cornelis Frederiks. Hij heeft er maar een jaar aan mogen wer ken en toen werd de bouw stil gelegd en bleven de Leeuwar ders zitten met een niet afgewerkte toren. Met als bij zonder kenmerk dat hij scheef stond. Dit laatste is niet hele maal waar, want de verzakkin gen werden gecorrigeerd door geregeld opnieuw "te lood" met metselen verder te gaan, waar door de toren behalve scheef ook krom is. En de toren bleef een zorgen kind, want elke eeuw weer moesten er verschillende keren kostbare herstelwerkzaamhe den worden verricht of ingrij pende voorzieningen worden getroffen. De jongste restauratie begon op 2 januari 1973 en werd in hoog tempo uitgevoerd. Op 1 oktober 1974 kon met voldoe ning worden geconstateerd dat de restauratie van de toren was voltooid. Precies twee jaar na het begin van de werkzaamhe den. Het heeft veel geld, moeite en improvisatietalent gevraagd, maar het resultaat is beslist na venant. HOGETOREN Het belangrijkste Leeuwarder monument staat er weer kant en hecht bij. De toren had oorspronkelijk 120 meter hoog zullen worden. Het voorbeeld is de DOM-toren van de "Unserer Lieben Frau" in Freiburg in Duitsland. Grote klok in de Oldehove: gegoten in Leeuwarden 1633 in de klokkengieterij van Hans Falck van Neurenberg, geves tigd in de voormalige kerk van Nijehove. (Hans Falck van Neurenberg, 1601-1635, Leeuwarden, Goth. letters, voortreffelijk van vorm, eenvoudige randen, veel fami liewapens, fraai gietwerk.) "Anno- duysent ses hondert ende dry en dertich heeft my Hans Falck van Neurenberg ghegoten" "Publico denatos, ad templum convoco vinos, tristans ouans laetis lethatrophaeacano". Ik kondig de doden aan, treu rende; roep de levenden op ter kerk, juichende; bij blijde ge beurtenissen doe ik vrolijke ze- getonen horen. Boven het stadswapen: "loris Gerits Camp presente rende burgemeester der stadt Leeuwarden". Aan de andere kant boven "Aela van Burum ende Jan Hendrix bouwmeesters ende Kerckvoochden". Kleine klok in de Oldehove: gegoten 1637 in dezelfde giete rij (v.m. kerk Nijehove), die toen toebehoorde aan de op volger van Hans Falck: Jacob Noteman (naam en jaartal staan op de klok.) J. Noteman, 1635-1654, Leeu warden. Meestal lat. letters, eenvoudige 'randversieringen, zorgvuldig uitgevoerd. In verband met de veelvuldig voorkomende knoei erijen met het klokkengewicht door de buitenlandse concur renten kreeg hij het alleenrecht als klokken- en geschutgieter voorde provincie Friesland.) "lek luyd de Luyden aan haer werek, lek nood de Christnen tot Gods Kerck, lek brom de Vreughd en Droef nis uyt. Luyd nochtans noyt offk word gheluydt". voorts (boven het wapen): "A. van BVRVM, presiderende Burgemeester der Stad Leeu warden". "SYBBE SYBBES, Burgemees ter der stad Leeuwarden". "JAN HENDRICX ende HAR- MEN HARCKES, Boumesters ende Kerkvoochden der Stadt Leeuwarden". NIEUWE TOREN De oudste klok in de Oldehove heeft oorspronkelijk in de Nieu- wetoren (Grote Hoogstraat/ Klokplein) - afgebroken 1884 - gehangen. Hij werd in 1541 ge goten door Cornelis Waghe- neus te Antwerpen en vertoont daarom afbeeldingen van het Leeuwarder wapen en dat van Antwerpen. In 1914 werd het oude carillon (nu gerestau reerd) van de Nieuwetoren op gehangen in het Stadhuiskoe peltje. Deze grote luidklok paste niet in het koepeltje en ging daarom naar de Oldehove. Naam van de klok "De Leeuw". Randschrift: "lure Leo dicor, Leowardica culminacircum Rugio, dinumerans horas, no stra vindiqueciues Rugito horrisono ad flammas cognunturadarma Cornelius Wagheneus Me fecit Anno MCCCCCXLI" Met recht word ik de leeuw ge noemd. Ik brul rondom de spitsen der Leeuwarder daken, de uren aftellende; Door mijn vervaarlijk gebrul worden de burgers van alle kanten tot den brand in de wapens geroepen. Cornelis Wagheneus heeft mij gegoten in den jare 1541 De grote klok heeft een diame ter van 2 meter en weegt 9000 pond; De kleine klok weegt 4000 pond; De oudste klok heeft een dia meter van 1.54 meter en weegt 4000 pond. Leeuwarden G. Scherstra In deze tijd met heel veel radio- en televisieamusement komen de mensen er niet meer toe wat ze vroeger wel deden om de tijd te doden: het maken van rijmpjes met betrekking tot de mensen in de naaste omge ving. Er is ons eens een heel oud rijmpje doorgegeven, dat sloeg op alle bewoners van de Sint Jacobsstraat en de Nieuwestad tussen het Mariannastraatje en het Heerenwaltje. Het zal wel door een van de bewoners zijn gemaakt, maar door wie weten we niet. Het lijkt ons leuk dit dichtwerk aan de vergetelheid te ontruk ken. Het luidt aldus: "Riedel in de apotheek Kupers bakt syn boltsjes week Phoenix in het logement 't Hof van Holland is bekend Flacke in de manufac- tuur Peters verkoopt syn boe ken duur/Wittewrongel is een klongel Husinga in de Blauwe Bril"/Waar Tonjes niet naar kieke wil Brenninkmeijer in de manufactuur Born is syn naaste buur/Joosten is een roomse paap En De Graaf een heilig skaap." Uit het rijmpje blijkt, dat het is gemaakt toen de beide naast elkaar gelegen "herbergen" De Phoenix en Het Hof van Hol land in de Sint Jacobsstraat nog niet met elkaar verenigd waren en dat gebeurde in 1903. Voor de oudsten onder ons zijn ook verschillende andere van de genoemde namen nog wel bekend. Zoals die van de vader van de veelbesproken Jelle Huisinga op de hoek van de Sint Jacobsstraat en, bijvoor beeld, ook Joosten, die op de hoek van het Heerenwaltje een grote manufacturenzaak had waar in latere jaren de firma P.S. Bakker zou komen.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1994 | | pagina 10