HET BIZARRE VERHAAL VAN HUN MONUMENT 'T KLEINE KRANTSJE BETJE EN ROOSJE COHEN BETJE COHEN 1881 -1951 ROOSJE COHEN 1881 1958 TER HERINNERING AAN DE TWEELINGZUSTERS EN BEIDEN KOOPVROUW TE LEEUWARDEN VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN pagina 11 Op de grens van Leeuwarden en Huizum, bij de overweg aan het begin van de HoHanderdijk, staat het beeld van een vrouwtje met een kinderwagen. Het is een gezette, zo te zien weldoorvoede dame, die ons moet herinneren aan twee koop vrouwtjes, die hier ooit erg bekend zijn geweest. Die vrouwen, tweelingen, leken zo veel op elkaar, dat één-beeld in-steen beiden kennelijk best kan vertegenwoordi gen. ker Wilhelmus Schollen en Roosje met de sigarenmaker Johannes Wilhelmus van Dijk. Hoewel zij in de oorlogsjaren wel de gehate davidsster moesten dragen lieten de Duit se bezetters beide vrouwen on gemoeid - vijf broers en twee zusters werden wel om het le ven gebracht. Terwijl Roosje in de laatste ja ren van haar leven vaak in de stad en op de veemarkt kon worden gesignaleerd met een oude kinderwagen, waarin zij haar geringe handelswaar ver voerde, was Betje dikwijls aan te treffen in de omgeving van haar huisje aan de Smidsbuurt - zij zat daar dan op een muur tje achter de leerwinkel van Óebele Meijer om haar smake lijke snoepwaren te slijten. Vandaar, dat de Vereniging voor Volkshuisvesting, toen die op de plaats van de oude Smidsbuurt het wooncomplex Winiaherne had laten bouwen, haar oog op deze plaats liet vallen om een beeldje op te richten als een blijvende herin nering aan Betje Cohen, die in 1951 overleed - zeven jaar voor de dood van Roosje Co- hen. De initiatiefneemster zette de beeldhouwster Karianne Krab bendam aan het werk en eind november 1988 kon het monu ment, een bronsplastiek, onder de ogen van honderden be langstellenden worden onthuld. Maar wat een toestand toch... "Betje Cohen - Koopvrouw" la zen de nieuwsgierigen op een plaatje op de sokkel, toen het onthullende doek was wegge haald. Maar wie zat daar on veranderlijk in steen? Niet Be tje, maar Roosje met haar onafscheidelijke kinderwagen! De beeldhouwster had haar schepping gewrocht aan de hand van een foto van Roosje Cohen, omdat er gewoon geen afbeelding van Betje Cohen be schikbaar was. Hier was dus sprake van een onjuiste tenaamstelling, om nog maar te zwijgen van de vol strekt andere uitleg, van wat de initiatiefneemster had bedoeld. Het was 't Kleine Krantsje, dat met kracht een verandering van Roosje en Betje Cohen waren dochters van een Leeuwarder, die misschien nog wel populair der was, dan zijn kinderen ooit zouden worden. Vader Salo mon Cohen verdiende voor zijn kroostrijke gezin (dertien kinde ren!) de kost met het poetsen van schoenen bij het station voor mannen, die op het punt stonden met de trein te vertrek ken. Vroeg zo'n klant, na geda ne arbeid, wat hij de schoen poetser schuldig was, dan had Salomon Cohen altijd hetzelfde antwoord paraat: "De vorige menheer gaf een kwartsje." En een bedrag van vijf en twintig cent wés nog wat in die tijd. Betje en Roosje Cohen waren nog geen tien jaar oud, toen zij - in 1891 - voor het eerst, handelend in kraakmangels, op de veemarkt verschenen. Later werd het assortiment uitgebreid met chocoladerepen, pinda's, pepermunt en ook potloden, want die bopren dienden wel eens wat op te schrijven. ORANJE STRIKJES Op bepaalde feestdagen en bij bijzondere evenementen waren beide dames ook actief met het aan de man brengen van oran- Het monument aan het begin van de HoHanderdijk bij de overweg. (Foto: Fenno Schou- stra) je strikjes, speldjes, lijsten en programma's. Altijd keurig ge kleed, met een grote hengsel mand in de arm, werden Bette- ke en Roosje, als vaste verschijningen op de veemarkt, uitermate populair - er was nie mand in de stad, die "de Ce- hentsjes" niet kende. En goed van de tongriem gesneden slaagden zij er altijd weer in veel marktgangers en feestgan gers tot een kleine aankoop te verleiden. In hun jonge jaren hadden bei de meiskes uitgesproken knap pe gezichtjes en het was vooral toen, dat ze als de bekende druppels water op elkaar leken. Tientallen jaren later met een jeugdfoto van beiden gecon fronteerd, wees Roosje zonder bedenken het linkse meisje als Betteke aan - toen zij het plaatje een dag of wat daarna nog eens kreeg voorgelegd, wist zij zeker, dat het rechtse meisje Betteke was. Beide dames trouwden niet- joods, Betje met de sigarenma- Betje en Roosje in hun jonge jaren: meiskes met knappe gezich ten. (Foto: Collectie Fenno Schoustra/'t Kleine Krantsje) deze tenaamstelling bepleitte en het vond daarmee bij de Vereniging voor Volkshuisves ting alle begrip. Vandaar, dat er al gauw een nieuwe plaat op de sokkel verscheen met de tekst: "Ter herinnering aan de tweelingzusters Betje Cohen 1881-1951 ejL_Roosje Cohen 1881-1958. Beiden koopvrouw te Leeuwarden". Niet veranderd was dus de aanduiding 'Koopvrouw', die 't Kleine Krantsje ook minder ge lukkig had gevonden. "De be roepsaanduidingen 'Koopman' en 'Koopvrouw', aldus het blad, "suggereren het doen van gro te zaken en het bezitten van kantoren en pakhuizen. Maar grote zaken deden Betje en Roosje niet en kantoren en pakhuizen bezaten zij evenmin. Hun hele handel bleef beperkt tot het verkopen van een paar doosjes drop in de week. 'Koopvrouwtjes' klinkt al veel aannemelijker, maar in werke lijkheid waren zij 'Straatvent- sters', niet meer en niet min der." Maar alles goed en wel: hoe dienen we de volle vrouw van het beeld te beoordelen met de herinnering aan de fragiliteit van de beide wiefkes nog scherp in het hoofd? En hoe luidde ook alweer de door een nabestaande nogal krachtig uit gesproken tekst op het mo ment, dat het beeld voor ieder een zichtbaar werd? Ach ja: 'tLiekternietop!" Twee Leeuwarder broers, niet zo jong meer, kuieren ter hoog te van de Harmonie over het Ruiterskwartier, beiden diep in gedachten, beiden beide han den diep in de zakken. Achteropkomende automobilist, kennelijk een kennis van het tweetal, vermindert zijn snel heid, draait het portierraampje naar beneden en roept: "Nou kanne je toch wel sien, dat jim- me broers binne!" "O ja?" reageert een van de broers duidelijk verbaasd. "Waaran dan?" "An jimme hannen," antwoordt de automobilist, die meteen het portierraampje weer sluit en verder rijdt...

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1995 | | pagina 11