„LA VENEZIA" 't RENNERSHUIS t MARTEN'S CAFETARIA V 17,50 PESTEN VAN STADSTYPEN WAS DOODGEWONE ZAAK /Hoekstra wes,epa ,age Zoekt U verpozing ijs. VT- IN VROEGER JAREN 'T KLEINE KEAHTSJE POPULAIRE LEEUWARDERS nieuwestad 56 i lecu warden PAKJE met 30 verschillende oude nummers 't Kleine Krantsje it aan- en verkoop van huizen it Taxaties - woonhuizen - bedrijven it hypotheekadviezen it assurantiën SLECHTS 17.50 Grootste speciaalzaak van het Noorden voor wielrenners en trimmers. Fa. ANDRIESSEN en Co. VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN pagina 12 Een gezellig zitje in een rustige sfeer biedt U onze nieuwe moderne ijssalon VOORSTREEK 87 - LEEUWARDEN Wij serveren een heerlijk kopje koffie, thee, diverse ijssoorten en koele dranken „La Venezia" kwaliteit 8911 DC Leeuwarden, 058-120525 POSTBANK 98.10.62 t.n.V. FENNO SCHOUSTRA'S PUBLICITEITSKANTOOR De beste merken o.a. Gazelle - Raleigh - Zieleman - Peugeot - Gitane - Koga Myata Colnago - Cornelo Voorstreek 93 - Tel. 126155 - Leeuwarden per giro (981062 t.n.v. Fenno Schoustra's Publiciteitskantoor) besteld, slechts Wij kunnen het ons moeilijk meer voorstellen, maar er is een tijd geweest dat het plagen en pesten van stadstypen in de ogen van heel veel mensen de gewoonste zaak van de wereld was. Opvallende figuren, die duidelijk uit de pas liepen, werden nagejouwd, uitgescholden en zelfs ook nog wel gestompt en geslagen. Tot in de twintiger en dertiger jaren is dit een veel voorkomend verschijnsel geweest, dat we met wel heel vreemde ogen zouden aanschouwen, wanneer we er nu nog eens mee zouden worden geconfronteerd. Ouwe Tietsje: veelgeplaagd stadstype uit dertiger jaren. Een enkele maal is het ge beurd dat mensen tegen deze gruwelijke gewoonte in opstand kwamen. Zo heeft de in Leeu warden erg bekende politiere- chercheur J. Glastra in de twin tiger jaren eens in een Ingezonden Stuk in de krant getracht de geplaagde stadsty pen in bescherming te nemen. "Dikwijls moet men tot zijn groote ergernis constateeren" zo schreef de heer Glastra, "hoe enkele straattypen door verschillende mede-stadsbewo ners het leven wordt veronaan genaamd. Dezer dagen was ik er weer ooggetuige van, hoe op den Eewal wederom een vrouwelijk stadstype door een groot aantal kinderen, zoowel meisjes als jongens, joelende en scheldende werd achter volgd. Nog erger was het, dat zelfs vrouwen achter kinderwa gens lachend met die joelende menigte medeliepen en zelfs werd door enkele opgeschoten jongens niet nagelaten naar deze stumperd met straatvuil of dergelijke te gooien. De op het Hofplein geposteerde politiea gent bracht haar echter binnen het politiebureau tot groot leed wezen van de achtervolgers, daar nu hun zoo behaaglijk spel werd verijdeld. Blijkbaar in de hoop dat ze spoedig terug zou komen, bleef de lieve jeugd nog eenigen tijd in de omgeving van het bureau, doch zij werd in haar hoop teleurge steld. Eerst toen het schemerig werd, verscheen zij weer om langs meer stille straten een veilig heenkomen te zoeken." "Nog dienzelfden avond" ver volgde de heer Glastra zijn ver haal, "bevond zich op de Nieu westad wederom één der Leeuwarder volkstypen. Deze moest het nu ontgelden. Het was nu niet de schooljeugd, die zich hier vermaakte met het leed dezer menschen, doch meer de soort, die in de mee ning verkeert, dat ze de kinder schoenen is ontwassen. Ook hier bleef het niet bij joelen en schelden, doch deze stakker werd zelfs weggeduwd en ge stompt. Een zich in de nabij heid bevindende politieagent ontfermde zich tenslotte over de ongelukkige door het pu bliek in de Sint Jacobsstraat te gen te houden, van welke gele genheid de stakker gebruik maakte om zich haastig te ver wijderen en een veiliger plaats te zoeken, waar hij niet door menschen werd geplaagd, die over een normaal verstand 'kunnen' beschikken." "Meermalen" zo eindigde de heer Glastra zijn Ingezonden Stuk, "moet men zich over der gelijke toestanden ergeren en dan stel ik mij zelf onwillekeurig de vraag: bij welke categorie bevinden zich de 'afwijkingen'? Wanneer zullen zij eens inzien, dat hun handelwijze tegenover dergelijke stakkers, die al zoo veel moeten ontberen, ontoe laatbaar is? Stel u eens een oogenblik in de plaats van de ouders van zulke zwakkelingen, die steeds met leedwezen op hun kind neerzien en dan ook nog moeten aanschouwen, dat hun ongelukkigen door een ge deelte van hun medemenschen op de straat worden getergd en geplaagd. Waarom toch die plagerijen? Bestaat er dan an ders geen gelegenheid meer om zich te vermaken?" Bouwe Westra, alias De Pape gaai: stadstype uit een latere tijd. Tot zover de rechercheur Glas tra. Of deze hartekreet van een getergde stadgenoot geholpen heeft? Wel, wie weet. In ieder geval is het al heel, heel lang geleden, dat we dergelijke pla gerijen van stads- of straatty pen zelf nog hebben moeten aanschouwen.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1995 | | pagina 12