REKLAME DICKVANDERHEIJDE JR 'TKLEIHE KRANTSJE "ELKE TWEE WEKEN?" "NEE, OMME VEERTIEN DAGEN" livmw^tnn li II luim mi/011. VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN pagina 15 adviesbureau voor reklame en publiciteit jozef israëlsstraat 6-10 058-124984 "Practische Hulp" was de toe passelijke naam van een alom bekende en sympathieke instel ling, die zich in het verleden onder andere bezigheid met het inzamelen van oud papier. De vrachtwagens van de P.H. plachten niet alleen bedrijven, maar ook particulieren te be zoeken om het papier in te za melen. Van de mannen, die dat deden, wierp de bekende Bonne van der Zee zich vaak als leider op "Vooruit, opskiete!" riep hij zijn makkers dan toe, zonder zelf ook maar een hand uit te ste ken. Op een goede dag liet de Prac tische Hulp een van zijn man netjes aanbellen bij het huis van de familie Landstra aan de Mr. P.J. Troelstraweg - de heer Landstra was, onder andere als verslaggever van de Leeuwar der Courant, een bekende fi guurinde stad. "Bin er oek kranten?" vroeg de P.H. man, zodra mevrouw Landstra de deur opende. "Oh," reageerde mevrouw iet wat verbaasd. "Ik dacht dat jul lie om de twee weken kwa men." "Nee...," antwoordde de man na enig nadenken, "wij komme omme veertien dagen..." Jozef Nicolaas Bergsma, oud zeven en dertig jaar, vee houder, wonende aan de Potmarge, doet aangifte, dat onbevoegden op ongeregelde tijden zijn koeien melken in een stuk land aan den Greunsweg. De Onderwachtmeester Nieburg, die belast is met het bewaken van het Gewestelijk Arbeidsbureau, rappor teert, dat een hem onbekende vrouw van vermoedelijk Engelschen oorsprong, gehuwd met S. Bouwma, wo nende ten huize van den leeraar Poortman in de P.C. Hooftstraat, veel belangstelling koesterde omtrent het doen en laten van de wachtsmannen aan genoemd bureau en in het bijzonder hoe de bewapening was. Bedoelde vrouw is terstond ten politiebureele ontboden, alwaar zij genaamd bleek te zijn Joan Thornham, gebo ren te Goole 29 november 1919, huisvrouw van Sjerk Bouwma, P.C. Hooftstraat 13. Zij verklaarde op de Wil lemskade te hebben geloopen, wachtende op een Duit- sche kennis en toen door een der wachtslieden te zijn aangesproken. Zij ontkent vorenbedoelde vragen be treffende bewaking en bewapening te hebben gesteld en verklaarde verder daaromtrent geen interesse te hebben. Na haar verhoor is zij medegegeven aan den eveneens ten politiebureele verschenen Rijksduitscher, de Angestelter Otto Staudemeijer. De Sicherheitspolizei gelast telefonisch aan haar Dienststelle te ontbieden Joan Thornham. Wordt aan voldaan door de Opperwachtmeester Van Oostrum. De rechercheur Veenstra rapporteert, dat de vijfjarige Akke Boersma, dochtertje van Johan Boersma en letje Sustring, Engelschestraat 57, spelenderwijs in de vijver van het Westerpark is gevallen en verdronken. De Opperwachtmeester W. Tolman brengt van de Spanjaardslaan af aan het bureau terzake overtreding van het Uitgaansverbod: Bonne van der Zee, geboren 19 december 1919, zonder beroep, wonende Ooster singel 56. Omdat deze persoon geestelijk niet normaal is, is hij, na overleg met den Polizeimeister Zurth, na ernstig gereprimandeerd te zijn, naar zijn woning ge bracht. De Opperwachtmeester Van der Meuten rapporteert, dat in het café van de Weduwe Kooistra aan de Lange- marktstraat Krijn van Dellen, geboren te Ulrum op 2 april 1870, winkelier aan de Oostersingel nummer 10, wegens duizeligheid van de trap is gevallen. Dr. Geer- lings verleende de eerste hulp en oordeelde, dat Van De Opperwachtmeesters Miedema en Wijngaarden zijn voor een onderzoek derwaarts gezonden en rapporte ren, dat er geen Weduwe Van der Veen in de Willem Sprengerstraat woonachtig is. De rechercheur Visser rapporteert, dat in de Harmonie, waar door de N.S.B. een tentoonstelling wordt gehou den, namelijk "Herlevend Nederland", een poging tot brandstichting heeft plaatsgevonden. De rechercheur Zijlstra rapporteert dat in den afgeloop- en nacht is ingebroken in de sigarenkiosk van Sieds Kalverboer, wonende in de Bernardus Bumastraat, door een stuk glas uit de sponning te verwijderen. Ver mist worden ongeveer 200 sigaren en 520 cigaretten ter waarde van f 200,-. Dellen zich wel te voet naar huis kon begeven. Licha melijk letsel werd niet geconstateerd. De Hoofdwachtmeester van de Marechaussee te Stadskanaal verzoekt telefonisch ten huize van de Weduwe Van der Veen in de Willem Sprengerstraat (nummer onbekend) een onderzoek te doen instellen naar, en bij aanwezigheid te arresteren, Harm Brands- ma, geboren te Hoogeveen 8 januari 1924, die wordt verdacht van medeplichtigheid bij een aanslag op het Gemeentehuis te Stadskanaal. Verzoekt om telefonisch met den afloop van dit onderzoek in kennis te worden gesteld. De Sicherheitspolizei gelast telefonisch om terstond aan haar Dienststelle te doen brengen Mevr. Bijlenga, Gysbert Japicxstraat 7. Wordt aan voldaan door recher cheur Schoolderman. De rechercheur Schoolderman rapporteert, dat me vrouw Bijlenga niet thuis was, waarna hij haar op last van de Sicherheitspolizei bij monde van haar dienst- meisje heeft ontboden. De wachtmeester Tanja brengt vanaf de drogisterij De Vries aan de Peperstraat aan het Bureau C.K. te Leeu warden, die in gemelde drogisterij arcenicum had ge vraagd om zich volgens haar eigen uitlating daarmede van het leven te berooven. Bedoelde vrouw, die in eenigszins overspannen toestand verkeerde, is door genoemde wachtmeester naar haar woning geleid. De Opperluitenant Fijlstra rapporteert, dat hij hedena vond met twaalf manschappen waaronder acht van de Economische Afdeeling, controle heeft uitgeoefend op het clandestien vervoer van melk door personen, die zich van hier naar Deinum begeven, aldaar melk kopen en met de trein van 20.16 uur te Leeuwarden arriveer- en. Bij aankomst van dezen trein werden alle personen naar de derde klas wachtkamer gevoerd, waar de con trole plaatsvond. Tegen negen personen werd proces verbaal opgemaakt. 39 flesschen, elk inhoudende 1 Liter, werden in beslag genomen en naar het Stadszie kenhuis vervoerd, waar deze melk aan de directrice is afgegeven. De overige passagiers hadden of in het geheel niets, of ledige flesschen bij zich. (1943)

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1995 | | pagina 15