LEKWATER IN EEN TEILTJE "VOORUIT JIMME BEIDEN' RIEP PLIËSJE BRANDSMA "MET NAAR 'T BUREAU!" 1 copini 'T KLEINE KRANTSJE 'T KLEINE KRANTSJE KUNSTMANIFESTATIE DIE ER NIET OM LOOG VOOR LEEUWARDEN EN DE WIJDE WERELD ER OMHEEN pagina 3 In 1978 is er in Leeuwarden een Kunstmanifestatie gehou den, waarvoor de gemeente met een subsidie van zeven tienduizend gulden op tafel kwam. Wat de gemeentenaren daan/oor kregen te zien loog er niet om. Zoals op de Eewal een winkel vol kippeveren en een ventilator, compleet met kippegekrijs, boven het water van de Kelders een bak met kippegaas, half gevuld met oude kranten en in het Droe- vendal een leeg pand met voor de ramen een gordijn van prop pen papier. Ook een project in de Minne- mastraat was de moeite van het aankijken waard: dat was een grote foto van de kunste naar, die kans had gezien zijn geslachtsdelen (tijdelijk) zoda nig weg te werken, dat hij van voren 'als een vrouw' kon wor den vereeuwigd. Interessant waren de opmerkin gen van de verblufte kijkers, die we hier en daar konden op vangen: "Is 't niet een onbe- griepelijke skande en daar klappe se noatebene zeven- tienduzend gulden teugenan. De wereld wudt al gekker en gekker, se wete van gekkighied niet meer wat se doen". Of deze, ook wel leuk: "Binne se nou helemaal hatstikke gek. Nou mut het verdomme niet raarder wudde..." De mensen zijn niet allemaal gelijk, gelukkig. De een is_zus, de ander is zo, de een zal iets op deze, de ander zal iets op een geheel andere wijze aan pakken. Zo werd ons de naam ge noemd van een zekere stadge noot, die onder alle kranen in zijn huis een teiltje heeft gezet om het lekwater op te vangen. "Dat lekwater," is zijn redene ring, "gaat buiten de waterme ter om en kost me dus geen cent." Kassa dus. Van dezelfde spaarzame figuur wordt verteld, dat hij bij zonnig weer een ketel water in de vensterbank zet om dit water "voor te verwarmen". Zet hij het keteltje later op het gas, dan zal het water eerder koken, dan wanneer hij het steenkoud op het vuur zou hebben gezet. Deze mooie verhalen deden ons denken aan wat wij zelf eens aantroffen in de woning van een oude weduwe, die na haar overlijden een flinke doos achterliet, die geheel was ge vuld met stukjes touw. Op het deksel van de doos had zij een zuinig papiertje geplakt met de verbijsterende tekst: "Eindjes touw, te kort om te ge bruiken." Er is een tijd geweest, dat bij wijze van spreken de gehele bevolking van Leeuwarden alle pliesjes bij naam en toenaam kende. Er werd toen nog dage lijks in de straten gesurveilleerd en de stad was nog zo klein, dat men de agenten zo nu en dan wel tegen het lijf moest lo pen. Daarbij werden de "hel dendaden" van de mannen van de Heilige Hermandad nog graag aan iedereen doorver teld: "Hest het al hoord van Pliesje Zus" en "Oek wat moois, niet, van Pliesje Zo". STERKE VERHALEN Een heel bekende pliesje in die gemoedelijke ouwe tijd moet de politiedienaar Brandsma zijn geweest. Zijn naam werd gere geld in de sterke verhalen van de Leeuwarders genoemd. Eens bevond Brandsma zich op de Oostergrachtswal, toen hij werd opgeschrikt door veel geraas en geschreeuw aan de overkant. Wat speelde zich daar af? Een vechtpartij tussen twee Belgische straatmakers, die daar aan het werk waren, of althans hoorden te zijn bij de visbanken, die er nog stonden, maar toen al niet meer werden gebruikt. De vechtende heren hadden beiden duidelijk wat te veel op en knokten om het leven - soms lag de een boven, dan de ander en ze verkochten elkaar opstoppers, die er niet om lo gen. Al gauw kwamen er be langstellende toeschouwers omheen staan en sommigen kwamen met een nuttig advies: "Hou op jimme!" Maar niemand durfde een hand uit te steken - het geweld, waarmee die kerels elkaar te lijf gingen was ieder een te veel. Maar plotseling stapte pliesje Brandsma uit het pontje, dat toen nog tussen de Ooster grachtswal en de Nieuwe Oos terstraat voer. Hij had het spek takel dus vanaf de overkant gezien en was meteen op de pont gestapt. Nu stoof hij op de beide woes telingen af en probeerde ze van elkaar te krijgen. "Wat bliksem" schreeuwde hij, "wat salie we nou hewwe, op- houwe jimme!" Toen evenwel keerden de bei de kerels zich eensgezind te gen hem! De grootste van de twee sloeg Brandsma de helm van het hoofd en de ander sprong hem op de rug. Maar Brandsma, al niet eens zo heel jong meer, kregen ze niet tegen de grond. Hij trok zijn sabel en begon er in op te vegen. Al gauw liep het bloed de kerels langs het hoofd. Nu wilden ze wel "in goedens" en staakten ze hun tegenstand. Maar toen waren ze nog niet van Brandsma af. "Vooruit jim me beiden, mét naar't bureau. En anders slaan ik jimme hier de hasses in!" ALS LAMMETJES En Belgen of geen Belgen, dat verstonden ze wel. En als lam metjes liepen ze met Brandsma mee, mee naar het politiebu reau aan het Hofplein. m&mss Hier, aan de Oosterkade bij de oude Visbanken en vlak bij de Nieuwe Oosterstraat, heeft de knokpartij tussen straatmakers zich afgespeeld. "Beiden mét naar 't bureau, "riep Pliesje Brandsma, "en anders slaan ik jimme hier de hasses in!" de Belgische WEET ALLES VAN BRILLEN EN CONTACTLENZEN Leeuwarden, Nieuwestad 55 Harlingen, Voorstraat 63. IH voor Leeuwarden en de wijde wereld er om heen Een uitgave van Fenno Schoustra's Publlciteits- kantoor Verschijnt omstreeks de twintigste van iedere maand. Administratie: Friesch Dagblad, Voitastraat 7a, Leeuwarden Abonnementenadministratie: Postbus 858, 8901 BR Leeuwarden, telefoon (058)- 987560 Kopij voor 't Kleine Krantsje sturen naar: Vredeman de Vriesstraat 1 8921 BP Leeuwarden. Voor eventueel overleg over de redactionele inhoud: tele foon (058)-120302. Abonnementsprijs: voor Nederland 32,- per jaar; voor het buitenland: 55,- per postbank-betaald. 65,-per cheque betaald. Losse nummers, per post bank besteld (2805901): 4,- voor 1 ex., 7,- voor 2 ex; 9,-voor3ex. Het lidmaatschap van 't Kleine Krantsje staat alleen open voor lezers, die zich door hun aanmelding ak koord verklaren met de hier navolgende 'leveringsvoor waarden': Het abonnementsgeld moet vooruit worden betaald. Op de 15e januari dient het abonnementsgeld voor het lopende jaartezijn betaald. Geschenk-abonnementen en abonnementen van le zers in het buitenland moe ten op de 15e december van het voorgaande jaar zijn betaald. Lezers, die zich niet telefo nisch of schriftelijk, maar per giro-overschrijving als abonnee aamelden, wordt verzocht op het girostrookje te vermelden: Nieuwe abonnee. Wie het abonnementsgeld voor een ander betaalt, dient duidelijk de naam en het adres te vermelden van de abonnee, voor wie wordt betaald. Adreswijzigingen moeten minstens 10 dagen voor het verhuizen schriftelijk worden doorgegeven: Postbus 858, 8901 BR Leeuwarden. Abonnementen, die niet vóór 1 december schriftelijk zijn opgezegd (postbus 858, 8901 BR Leeuwarden), wór den automatisch verlengd.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1995 | | pagina 3