L 0661 6861 8861 N 68 N 8 L 7861 ueeC apueeSuooA lap *a*o*^ spasms ua2uijspuxwjaA/uaSuxjapjaauus^ 9861 686 L £l6 ailONOd 1VVI0I DNIAflHHOSWO 3ui^oj3ag 311 -ounj -qns lOO I S NaiaaaTwsoNiMaa aNHwaoiv Na ONiaaioNVNia £16 9T1 ounj NSAvann Beleidsplan 1986—1990 INKOMSTEN IVA9-1 HOOFDFUNCTIE 9 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN X 1.000 func tie 913 Sub- func tie 01 OMSCHRIJVING Bespaarde rente eigen kapitaal en algemene reserves - rentederving wegens onttrekking aan risicoreserve 'i.v.m. herwaardering 1982-1986 (2.518.000, - idem herwaardering 1984-1988 (rekeningsoverschotten 1,196 min.en 1,304 min. - rentederving wegens jaarlijks vrijmaken 0,5 min. uit reserves (herw. 85-89) - rentederving aanvullende onttrekking aan risicore serve (dekkingsplan 1985-1989) - vermindering i.v.m. ontwikkeling begrotingssaldo - rentederving verlies garanties woningbouw (zie subfunctie 822.03) - vermogensverliezen en -winsten - rentederving wegens lagere stand risicoreserve - rentederving wegens vermogensverliezen op af te stoten schoolgebouwen - rentederving wegens aanvullende beschikkingen over risicoreserve - bespaarde rente diverse (nog nader aan te wijzen) bestemmingsreserves TOTAAL FUNCTIE 913 Begroting 1985 1986 1.075 B 1.048 B 233 N 111 N Vermeerderingen/verminderingen steeds t.o.v. het voorgaande jaar 1987 69 N 136 N 121 N 57 N 60 N 4 N 69 N 46 B 1988 1.075 B 1.135 B 100 B 87 N 62 N 82 N 18 B 69 N 46 B t— 1989 9 B 599 B 659 B 69 N 95 B 69 N 46 B 46 N 43 B 100 N 1990 9 352 N 140 N 352 N 140 N 100 N 100 N 76 N 82 B 69 N 46 B 17 B

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 190