2. de erfpachtscanon is verschuldigd vanaf de dag van het verlijden van de akte tot uitgifte in erfpacht etc.; indien het verlijden van deze akte door toedoen van de erfpachter later plaatsvindt dan twee maanden nadat dit besluit de goedkeuring van Gedepu teerde Staten van Friesland heeft verkregen, is de erfpachter vanaf de datum, vallende twee maanden na de datum van goedkeuring van bedoeld besluit tot aan de dag van het verlijden van de akte aan de gemeente Leeuwarden een vergoeding verschuldigd, welke wordt berekend overeenkomstig de berekening van de erfpachtscanon; alsdan is over dezelfde periode over de koopsom der opstal eveneens een rente van 8,75? per jaar verschuldigd, alles onverlet het in beding 12 vermelde; 3. de erfpachter dient ten tijde van het accepteren van het aanbod tot uitgifte in erfpacht/opstal een bedrag van 2.500,als waarborgsom te storten ten kantore van de kassier der gemeente Leeuwarden; deze waarborgsom - waarover door de gemeente Leeuwarden geen rente zal worden vergoed - wordt aan de erfpachter terugbetaald ter gelegenheid van het verlijden van de akte tot uitgifte in erfpacht etc.; 4. op de uitgifte in erfpacht en de vestiging van het accessoire opstalrecht zijn, voor zoveel nodig en mogelijk en voor zover daarvan in deze bepalingen en bedingen niet is afgeweken, van toepassing de "Algemene Erfpachts bepalingen Leeuwarden 1982", vastgesteld bij raadsbesluit van 15 maart 1982, nr. 3189, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Friesland bij besluit van 20 juli 1982, no. 7107 en overgeschreven ten hypotheekkantore te Leeuwarden op 16 augustus 1982, in deel 5164, nummer 72; 5. de opstal wordt overgedragen met alle daaraan verbonden lusten en lasten, rechten en verplichtingen, heersende en lijdende erfdienstbaarheden enz. behoudens voorzoveel betreft de hierna onder beding 17 bedoelde erfdienst baarheden enz. -, doch overigens in de staat en toestand waarin deze zich bevindt op de dag van net verlijden der betreffende akte, met alle eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken, maar vrij van huur van derden of enig ander gebruiksrecht van derden en vrij van hypotheken en beslagen en in/overschrijvingen daarvan; 6. de levering en aanvaarding van de opstal vindt plaats op de dag van het verlijden van de akte tot uitgifte in erfpacht etc.; vanaf die dag zijn de baten en lasten voor rekening van de erfpachter en draagt hij het risico van de opstal; indien buiten schuld van de gemeente Leeuwarden of de erfpachter de opsta vóór het tijdstip van levering en aanvaarding geheel of gedeeltelijk teniet gaat, dan wel daaraan aanmerkelijke schade ontstaat en de schade niet vóó. de dag van de feitelijke aanvaarding of vóór een latere, door de erfpachter te bepalen datum wordt hersteld, is de overeenkomst van rechtswege en zon er '1 - 3 - tussenkomst van de rechter ontbonden - alsdan zal overigens door de gemeente Leeuwarden worden overgegaan tot terugbetaling van de onder 3 bedoelde waar borgsom -; alles tenzij de erfpachter verklaart uitvoering van de overeenkomst te verlangen, in welk geval de gemeente Leeuwarden verplicht is tegelijk met de levering van de opstal alle vorderingen, welke zij terzake van de schade jegens derden mocht hebben, aan de erfpachter te cederen; 7. de erfpachter is verplicht ervoor te zorgen, dat de op de uit te geven grond aanwezige opstal wordt gerehabiliteerd/gerestaureerd overeenkomstig een door het Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden goedgekeurd plan en overeenkomstig de daaraan in het (ontwerp)bestemmingsplan "Breedstraat" gegeven bestemming; deze rehabilitatie/restauratie moet binnen twee jaren na de datum van uitgifte in erfpacht/opstal ten genoegen van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden worden voltooid; Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden kunnen in bijzondere gevallen (te hunner beoordeling) deze termijn verlengen; bij niet-nakoming van het gestelde onder 7, zulks ter beoordeling van de Raad der gemeente Leeuwarden, is de erfpachter, nadat de gemeente hem bij deurwsardersexploit van de niet-nakoming kennis heeft gegeven, verplicht tot terugoverdracht van het verkregen erfpachts-/opstalrecht met de daaruit voortvloeiende eigen domsrechten ten aanzien van de genoemde opstal en wel binnen twee maanden na de bedoelde kennisgeving, zulks voor wat betreft het erfpachts/opstalrecht met de daaruit voortvloeiende eigen domsrechten ten aanzien van de genoemde opstal "om niet", en voor wat betreft de opstal voor de oorspronkelijke prijs verminderd met 10?, derhalve voor een bedrag van 15.840, de kosten van deze terugoverdracht (inclusief de eventueel verschuldigde 3.T.W.) komen voor rekening van de overdragende partij; gehele of gedeeltelijke vervreemding van het verkregen erfpachts-/opstalrecht met de daaruit voortvloeiende eigendomsrechten ten aanzien van de gemelde opstal - onder welke vervreemding mede is begrepen een scheiding, de inbreng in een vennootschap of andere rechtspersoon, de bezwaring met een zakelijk genotsrecht, de bezwaring met een persoonlijk recht, de verhuring van de uit te geven grond met de daarop gestichte opstal en een ingebruikgeving van dit onroerend goed aan derden op welke andere wijze dan ook - mag, behoudens daartoe vooraf (al dan niet onder voorwaar den) verkregen schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, niet plaats hebben voordat aan het bepaalde in beding 7 (voltooiing der rehabilitatie/restauratie) is voldaan; het in dit beding gestelde is niet van toepassing ingeval van executoriale verkoop van het recht van erfpacht/opstal krachtens artikel 1223, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 482