- 2 - a. Onroerend goedbelastingen en heffing van een rioolrecht. Wij zullen voor deze heffingen met een afzonderlijk voorstel komen. Het ligt in ons voornemen deze voorstellen in de vergadering van 16/17 december 1985 aan de orde te stellen. b. Hondenbelasting De tarieven voor de hondenbelasting zijn in de voorafgaande jaren steeds met de volgende bedragen verhoogd: 5,voor de eerste hond; 7,50 voor de tweede hond; 10,voor de derde en volgende hond; 10,voor een kennel. In het kader van ons voorstel inzake "Herwaardering 1982-1986" besloot U tot en met 1986 deze tariefsstijging te continueren. Ter uitvoering hiervan kunnen de tarieven per 1 januari 1986 als volgt wor den vastgesteld: a. voor één hond 60,(was 55, b. voor een tweede hond 90,(was 82,50); c. voor een derde en volgende hond 120,(was 110, d. voor een kennel 120,(was 110, cPrecariorechten. De precariorechten zijn laatstelijk vastgesteld per 1 januari 1984. Wij stellen U voor de tarieven thans met 2$ te verhogen. d. Legesverordening. Wij zijn van mening, dat een aantal daarvoor in aanmerking komende tarieven met het trendmatige stijgingspercentage van 1 dienen te worden verhoogd. Ui praktische overwegingen zijn sommige tarieven afgerond. Wij zijn van mening, dat de onlangs in de verordening opgenomen leges voor kansspel- en behendigsheidsautomaten (artikel 17a) en voor garantie geldle ningen (artikel 19a) buiten de verhoging dienen te blijven. Ook het maximum tarief voor de hinderwetleges (artikel 21) dient naar onze mening niet te worden verhoogd. De tarieven voor het afgeven van paspoorten en toeristenkaarten zijn ge splitst in een goedkoop tarief voor de periode 1 september tot en met 31 maart (wintertariefen het duurdere tarief gedurende de periode van 1 april tot en met 31 augustus (zomertarief In verband met de eerder in het jaar dan tot nu toe te houden gemeenteraads en provinciale staten verkiezingen moeten de werkzaamheden, die hieruit voor de afdeling Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister, Militaire Zaken en Verkiezingen voortvloeien, worden verplaatst naar begin van het jaar. Om de afdeling in staat te stellen de verkiezingswerkzaamheden op een adequate wijze te kunnen uitvoeren achten wij het noodzakelijk de termijn waarvoor het goedkope tarief geldt in te korten tot 15 februari. - 3 - De dienstverlening aan het publiek behoeft hierdoor niet in negatieve zin uit te vallen als van tevoren een en ander maar duidelijk - via Huis aan Huis - in de publiciteit wordt gebracht. e. Begrafenisrechten Conform de geformuleerde uitgangspunten dienen de begrafenisrechten met 1 te worden verhoogd. In 1985 heeft geen verhoging van deze rechten plaats gevonden. Bruggelden. Om praktische redenen stellen wij U voor het bruggeld van 5,voor de Eeburg en de Verlaatsbrug, vastgesteld bij Uw besluit van 14 mei 1984 niet te wijzigen. Haven- en opslaggelden. Door de Staatssecretaris van Financiën zijn bezwaren gemaakt tegen de gedif ferentieerde tariefstelling volgens deze verordening. Het ligt in ons voor nemen in de eerste helft van 1986 een voorstel aan U voor te leggen, waarbij aan de bezwaren van de staatssecretaris wordt tegemoet gekomen. Heffingen Dienst voor Reiniging en Brandweer. Afvalstoffenheffing. Het tarief voor het verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen (afvalstof fenheffing) hebt U voor 1985 vastgesteld op 6,58 per maand. In overeenstemming met Uw besluit van 29 oktober 1979 om de huisvuilrechten jaarlijks aan te passen aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie over het laatst verlopen kalenderjaar, dient de afvalstof fenheffing voor 1986 te worden verhoogd met 33%Het tarief wordt dan 6,80 per maand. Reinigingsrechten. Periodiek verwijderen van bedrijfsafval (artikel 10 sub 1). Het tarief voor 1985 betreffende het periodiek verwijderen van bedrijfsafval is door U vastgesteld op 9,40 per maand. In verband met een geringe kos tenstijging kan worden volstaan met een verhoging van 0,7% tot 9,47 om de betreffende activiteit van de dienst zonder nadelig saldo te laten sluiten. Gebruik openbare toiletten (art. 13 van de verordening). Gelet op de kostenontwikkeling ten opzichte van 1985 achten wij het niet nodig het tarief te verhogen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 534