Nr. 15997 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 september 1985, (bijlage nr. 302); BESLUIT te verkopen aan J. Lautenbag, wonende te Leeuwarden, Pasveerweg 20, het op de bij dit besluit behorende tekening met een arcering aangegeven, ten zuiden van en aan de Pasveerweg liggend perceeltje grond ter grootte van ongeveer 38 m2, voor een prijs van 250,(exclusief B.T.W.) en voorts onder de volgende be dingen: 1. de begrenzing van het verkochte is ter plaatse aangegeven door de landmeet kundig ambtenaar van de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Leeuwarden; over- of ondermaat tengevolge van de nog ambtshalve plaatsvindende kada strale opmeting van het verkochte kan geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de koopsom; 2. koper aanvaardt het verkochte vrij van hypotheek, beslag en huur en verder in de toestand, waarin dit zich ten tijde van de eigendomsoverdracht be vindt, met alle lusten, lasten, plichten, erfdienstbaarheden, enz., daartoe van ouds en met recht behorende; 3. alle op de grondoverdracht vallende kosten, daaronder begrepen die van de levering van een afschrift van de akte voor het gemeentearchief en die van de verrichtingen van de landmeetkundig ambtenaar, bedoeld onder punt 1, welke laatstbedoelde kosten 274,(exclusief B.T.W.) bedragen, komen voor rekening van de koper; 4. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van over dracht; 5. het risico voor en het onderhoud van het gekochte en alle daarvan geheven wordende en nog te heffen lasten en belastingen komen vanaf de levering voor rekening van de koper; 6. de gemeente Leeuwarden is tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot die wegens uitwinning; 7. partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als be doeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burgerlijk Wetboek;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 6