5sjayynpoH sp '8 fuaquejSxm aspueiuaqxnq ap *p fuaSuxpaqqaniA ap *o fsjaunaSxz ap *q fsjauoMaquaSaMUooM ap n :pua^aaa9 uapjoM ooqjaxq •uaSuxjadsojSspxaqjopuxm apuap -IjqosjOA ap jooa yjaMsufxzioM qoq uba 9ux?xqsoqaq 8p qqopunq SuxiaSgj azaq 'uapjoMsS qqoBjy uba uapaqjapupw ufxzpeM SuxieSajsyfxy ap ex 5861 ui uadaojS~aqosxïïqa •uayatu aq Cxja aquixnj apSxpouaq ap 986L ux pxapaq Mnaxu uba japsy qaq ux pqaqsaBjooA qpjoM 'OOO'05 PB uaqsoyjaam apuaxaopA -qjooA SuxSxzrxM aiajnqonjqK azap qxn ap jooa "(t?-IX *uud axzniaj9ojdaSaxxoo qaq ux appaqsaS ayezjaq qaq ubb uaA„a9a9 SuxjaoAqxn qpjoM aqsqBBi 4TP l^W uayjaM aq uaqqoBjy appBBqaq qara rno qpjoM qqaamaS yfxiaSom jaqaq qaaxouBuxj suaAaq qaq XPxMjaq pjaqaqjaA yjaMiBBzqaadsjaqnad qaq jooa uapjBBMJooAEUBaqsaq ap uapjoM uBAjaxq sxsaq do •pxaqaaSqsHA yjaMiBBzqaadsjaqnad jooa uaSuxnaqs -ux jBBjSejBdexpxsqns awnaxu uaa n 4J9sq 5861 ui qjaMiaeziaadsjaqnacT jooa uaSüxYiaqsuï "9861 xaajnqino-iBBxoos eumiBjgojg qaq ux uamouaSdo qaapjapuo qjBdB uaa Eiu uCxz uaSuxuaxzjooa uajaxpxsqns aq aquaamaS ap uba apfxz ap uba 9861 ux ap ayBzux uaipaqsjooA aq ■uayjam aq uaa pxapaq Mnaxu spa peAaS? ypa ux uajef apuajjajqaq ap ux uaSuxSoqjaA uaAaSaSuaa ap uaqopeaq '(paauosjad SuxppaqsuBB) uaSuxqqoxpd -jaA apajnqonjqs aua9 aq uaa ap do qapaS 'paAaS qxp ux et 'uapjoM uauuny pjaajotioqaS yfxpayjaM yoo jaap gap jooa uaSuxqqazqxn ajjaAaoq ux ua jo uaSoM HO TT Welzijnswet weer van het provinciale naar het ge meentelijk niveau zal worden overgebracht. Voorlopig gaan wij ervan uit dat, evenals in 1985 het geval is geweest, de door onze gemeente te ontvangen bijdrage voor het gecoördineerd ouderen werk op het niveau van 1984 zal worden gehandhaafd en het gemeentelijk subsidie aan de Stichting Be jaardenwerk Leeuwarden als gevolg hiervan geen wijziging zal ondergaan. Wel stellen wij U voor, zoals door ons in het be leidsplan 1985-1989 reeds is aangegeven, om in het kader van nieuw beleid ingaande 1986 het subsidie aan de S.B.L. te verhogen met 28.000,ten behoeve van de hogere huisvestingslasten die voortvloeien uit uitbreiding van het Roekene3t. De nieuwbouw van de Hofwijck in Camstraburen Zuid, waarmee eind 1985 een begin zal worden gemaakt, zal naar verwachting eind 1987 in gebruik kunnen worden genomen. Eén en ander betekent dat een nieuwe invulling gegeven moet worden aan de huidi ge lokatie van de Hofwijck aan de Grote Kerk straat. Omdat wij het belangrijk achten dat de woonfunctie die de Leeuwarder binnenstad voor ouderen altijd heeft gehad behouden blijft, achten wij het wen selijk dat hier een vorm van huisvesting voor ouderen gerealiseerd wordt temeer ook omdat een verdere uitbreiding van het aantal verzorgings plaatsen in onze gemeente uitgesloten moet worden geacht. De gedachten gaan hierbij uit naar een voor Leeuwarden "nieuw" project voor zelfstandig wonende ouderen, waaraan zodanige voorzieningen c.q. functies zouden kunnen worden toegevoegd, dat dit tevens ondersteunend kan werken naar ouderen die elders in dit stadsdeel woonachtig zijn. In het kader van het flankerend ouderenbeleid 1985 zijn door ons 4 projecten tot een totaalbedrag van -aSjB uapjoM qaom Mnaxudo syrxpjBBf aypaM suaSpoA ajnpaoojd ayfxpayxnjqaW ap qoq SuxipaqsuaSaq ui 2.86 L "9 9861 '5861 uajBf ap yfxpaAaxq -oadsaj ux 'OOO'OE «8 —'000*02 '000*02 qara uaSoqjaA aq '000*02 I786 L Jooa uaqaM aq qyBBmaSfxja uapjaM uapappxm jooAjaxq (8861-4861 UBpdspxapaq) pxapaq Mnaxu uba japey qaq ux qepjoop yfxpaSom pjaM Suxpxajqqxn azaq •s,XqBq jooa daojHSep uaa qam 9uBAdo aspooqosuaqxng ua uaApxpq -jaA9apjapux)j Suxqqoxqg ap uba qxaqxoBdBoSuBAdo ap uba pjaaexpaajaS Suxpxajqqxn uaa sx tï86l "I ïïa^uTuaxz -jooASuBAdo aspooqosBu ua uaAfTxqjaA^BpjapïïxY •uaqqazqjooA 'axsnj uaa ux puapuomqxn qqoxppaM 'uBBSuauiBs qospjoqBspuBSjo qxp do sx qqoxjaS gap pxapaq suo uappnz ua Huxppaqs -Suapaq qam SapjaAo qxp uaSpoA CpM "SuxyjaMuaoiBS ajaMnBU ubb uaAaS aq uayuap mjoA fxz dojbbm azpxM ap J8AO SapjaAo uajaoA 'yjaw paajnqpng qaq ua yjaM -Mnoqdo 488 uha uxajjaq qaq do uaSuxppaqsux apuau -naqsjapuo apxaq ap '*q*M*X*S*S ap us *T0*0 ua^uTppaqsüx-apuaunaYsJapuö (AI -pjooq) 9861 Issunqpno-pBBXoos emiuBjSojj qaq jbbu Cxm uazfxMjaA 'ppnAaSux sx SuxppaqsqBBq azap dojbbm azpxM ap do Suxqqoxpaoq ajapau uaa jooa '000*09 80 uappaqs aq azap ua uajaoA 84 ux (50*029 8T49unj) 'TUTS'S/'TO'D doqsajnq boba qsodpaqs uaa 696 L apuBBSux ua uaSepjaA 84 '005*8 48U (50*029 ua 20*015 spqounj) „yjaM paajnqpno-pBBxoos SpjaAO,, qaq uba aAaoqaq uaq qaSpnq qaq A86L apuBBSux suaauaAa fuaSxpuxaaq 94 (80*095 axqounjnBaAxuyfxM ua -qjnnq do uaqxaqxAxqoB-axqBajoaj aAaxqjods uba Supjaxpxsqns ^^joop f 220.175,t>ij de provinciale overheid ter sub sidiëring voorgedragen. Een van deze projecten betreft een experiment voor dagverzorging ten behoeve van licht demente zelf standig wonende ouderen in de verzorgingstehuizen Greunshiem en Het Nieuwe Hoek, waarmee niet alleen het netwerk van voorzieningen ten behoeve van zelfstandig wonende ouderen in onze gemeente wordt uitgebreid, maar tevens een nieuwe invulling wordt gegeven aan de functie die verzorgingstehuizen naar de wijk toe kunnen vervullen. Wij gaan ervan uit, onder de veronderstelling dat hiervoor door de provincie subsidie beschikbaar zal worden ge steld, dat dit project - eventueel na een aan loopperiode die nog in 1985 gestart zal zijn - in 1986 effectief zal kunnen gaan functioneren. Afhankelijk van de uitkomsten van dit experiment zou overwogen kunnen worden ook vormen van dagver zorging in andere tehuizen te realiseren. De in 1986 en volgende jaren in te dienen projecten flankerend beleid zullen - evenals in 1985 is ge beurd - worden voorbereid in nauw overleg tussen de in onze gemeente op het terrein van het oude renwerk in- en extramuraal werkende instellingen. Mede met het oog hierop zijn wij in de loop van 1985 overgegaan tot instelling van de Stuurgroep Koördinatie Ouderenzorg Leeuwarden (S.K.O.L.) een zgn. externe overlegcommissie waarin deskundigen afkomstig uit verschillende organisaties op het terrein van het bejaardenwerk zitting hebben onder voorzitterschap van de verantwoordelijke porte feuillehouder 620.05 Sociaal-cultureel werkin het kader van maatschappelijk werk In het kader van de herwaardering 1986-1990 achten wij het noodzakelijk om een herwaardering toe te passen op het sociaal-cultureel werk van 103.290,Voorgesteld wordt om ingaande 1987

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1985 | | pagina 95