op-23 teb.1979 in Nr. 79/37 De raad der gemeente Leeuwarderadeel gelezen het voorstel van burgemeester en wethoudsrs d.d. 19 februari 1979j gelet ci het bepaalde in artiKel 17 van de Rompwet Instellingen van Weldadigheids b e s 1 u i t: I. de instelling van weldadigheid "het bejaardentehuis Pyter Jurjenshôf" te Stiens op te heffen. II. de inkomsten, bezittingen en daartegenoverstaande schulden over te nemen als aangegeven in de 77e wijziging van de gemeentebegroting 1978, vastge steld in de raadsvergadering van 28 september 1978. III. van dit besluit mededeling te doen aan gedeputeerde staten. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Leeuwarderadeel, gehouden odj 22 februa: cî5~~sscretairis, orzitter. .P^forKooi (H.Boschma) ç^Uewrrg/kennisneming gezonden aan Gedeputeerde Staten van Fnesl;

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 87