Agendapunt: 14 Voorstel: 79/51 r Stiens, 12 maart 1979. Qnderwerp Rekening-courantovereenkomst met de Amro-bank. Aan de gemeenteraad. Bij raadsbesluit van 28 april 1977, goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van Friesland d.d. 11 mei d.a.v., no. 15.005, werd door de gemeente een nieuwe rekening-courantovereenkomst met de Amro-bank te Leeuwarden aangegaan met een maximum-crediet van f 1.000.000,--, inmiddels verhoogd tôt f 2.000.000,--. Voordien bestond er wel een overeenkomst met de bank doch daarbij werd ervan uitgegaan dat eventuele debetsaldi bij de bank zo spoedig mogelijk werden op- geheven, hetzij door overschrijving van de N.V.Bank voor Nederlandsche Gemeenten, hetzij op andere wijze. In de tôt dusverre geldende rekening-courantovereenkomst met de Amro-bank wordt de debetrente vastgesteld op 1% boven het promesse-disconto van de Nederlandsche Bank, eventueel verhoogd met de gebruikelijke opslagrente. Nu de liquiditeitspositie der gemeente als gevolg van de uitvoering van enkele grotere werken ongunstiger wordt en mede door het fait dat de laatste tijd nagenoeg geen bouwterreinen zijn verkocht is het r)iat illusoir dat te eniger tijd de rekening der gemeente bij de Amro-bank een niet onaanzienlijk debet- saldo gedurende langere termijn zal aangeven. In de praktijk blijkt bij debetsaldi een rekening-courantovereenkomst met variabele rente voordeliger te zijn dan de thans geldende rekening-courantovereenkomst met de Amro-bank. De nieuwe rekening-courantovereenkomst is zoveel mogelijk identiek aan die van de N.V.Bank voor Nederlandsche Gemeenten. Voortaan zal een handtekening van twee gemachtigden nodig zijn voor aile betalingen, hetgeen ook beter aansluit op de voorwaarden van de fraude-verzekering. Een uitzondering op de voorwaarden van de N.V.Bank voor Nederlandsche Gemeenten is de machtiging van een tweetal ambtenaren van Sociale Zaken tôt tekening voor uitkeringen ingevolge de Algemene Bijstands- wet en de daaruit voortvloeiende rijksgroepsregelingen, zomede de^Wet Werkloos- heidsvoorziening tôt een maximum van f 10.000,--. Voor aile betalingsstukken is voortaan mede de handtekening van de gemeente-ontvanger vereist, evenals bij de N.V.Bank voor Nederlandsche Gemeenten, zodat een betere coôrdinatie van betalingen en ontvangsten kan plaats vinden, omdat de betreffende afdeling dan ook kan na- gaan welke betalingen onderweg zijn. Wij stellen u dan ook voor de nieuwe rekening-courant-overeenkomst met de Amro-bank vast te stellen overeenkomstig bijgaand concept-besluit Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris, de burgemeester. J.P.v.d.Kooi. H.Boschma.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 77