Agendapunt: 2 Voorstel: 79/71 Stiens, 22 mei 1979. Onderwerp Ingekomen stukken en mededelingen. Aan de gemeenteraad. Sedert de vorige vergadering hebben wij de navolgende stukken ontvangen terwijl wij u tenslotte een aantal mededelingen hebben te doen. 1Goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten: a. het raadsbesluit d.d. 22 februari 1979, nr. 79/37 inzake opheffing instelling van weldadigheid het bejaardentehuis Pyter Jurjenshôf te Stiens. b. het raadsbesluit d.d. 29 maart 1979, nr. 79/55 inzake overeenkomst van ruiling met de S.B.L. c. het raadsbesluit d.d. 29 maart 1979, nr. 79/51 inzake rekening-courant- overeenkomst met de Amro-bank. 2. Notulen van de Kommissie Openbare Werken en Verkeerszaken gehouden op 3 mei 1979. 3. Notulen van de Kulturele Raad gehouden op 20 maart 1979. 4. Qverzicht van de arbeidsmarkt per ultimo maart en april 1979. 5. Schrijven van de Beraadsgroep Alg.Maatsch.Werk Friesland inzake het formaiiebeleid. 6. Schrijven van het Ninisterie van Defensie inzake beschermd dorpsgezicht Jelsum. 7. Balans- en exploitatierekening over 1978 van de StVolkskrediet 8. Schrijven van en aan de Centrale Direktie van de Volkshuisvesting in de provincie Friesland inzake contigent voor het jaar 1979. 9. Skriuwen fan de Feriening fan Lytse Doarpen oer in iepen brief oan de P.T.T. ynsake de sanering fan de postkantoren [mei koarte taljochting] 10. Afschrift van een schrijven aan de Voorzitter van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State inzake het beroepschrift van de heer I.M.Brandsma. 11. Schrijven van het secreatariaat van de Ondernemingsraad van de N.V.Frigas te Leeuwarden inzake pre-pensionering bij de N.V.Frigas. 12. Schrijven van de direktie van de N.V.Frigas over pré-pensionering. (Raad van Commissarissen 13. Schrijven van de direktie van de N.V.Frigas over pre-pensionering. (Commissie voor Overleg)" 14. Schrijven van Gedeputeerde Staten van Friesland inzake bestuurlijk overleg nota Alternatieven 15. Conclusie van de vergadering van het dagelijks bestuur van de Regio Leeuwarden gehouden mp 9 april 1979. 16. Jaarverslag over 1978 van de Indicatiecommissie van de Regio Leeuwarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 23