Nr. 79/96 De raad der gemeente Leeuwarderadeel gelezen het verzoek van het hoofd van de openbare lagere schoal te Britsum de Auke P.Jongbloedskoalle, om een extra-krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van gymnastiek- en spelmateriaal gelet op het advies van de inspekteur van het kleuter- en lager onderwijs in de inspektie Leeuwarden dd. 19 juni 1979; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 juni 1979; b e s 1 u i t voor de aanschaf van gymnastiek- en spelmateriaal ten behoeve van de Auke P.Jongbloedskoalle te Britsum een extra-krediet ten bedrage van 1.537,79 te vermeerderen met 18% b.t.w., beschikbaar te stellen. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Leeuwarderadeel in zijn openbare vergadering van 28 juni 1979 iorzitter. de Si tari Kooi (H.Boschma)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 77