Nr. 79/102 De raad der gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het prea-advies d.d. 1 augustus 1979 van het kollege van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; b e s 1 u i t; te verklaren, dat voor een gedeelte van het bestemmingsplan Stiens (dorp) - het gebied ten noordoosten van de Langebuorren en een gedeelte van de Piter Jellessingel -, zoals op de bijgaande tekening nader is aangegeven een herziening wordt voorbereid. van Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 2 augustus /1979s\

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 1979 | | pagina 99