Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1951- AANHANGSELo No. 2. SCHRIFTELIJK BEANTWOORDE VRAGEN Vragen van de heer F. Heistra ingekomen 7 Juni 1951 1. Kunnen Burgemeester en Wethouders mededelen in welh stadium het bij de behandeling van de begroting voor 1951 toegezegde onderzoek naar het van gemeentewege verle nen van een bijdrage in de premie, die minvermogenden moeten betalen, wanneer zij zich vrijwillig aan sluiten bij een ziekenfonds, ver keert? Antwoord van Burgemeester en Wet houders 1. Nadat de wet tot uitbreiding van de toe passing van het Ziekenfondsbesluit tot stand was gekomen, hebben Burgemeester en Wethouders een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid en de wenselijk heid om aan bepaalde groepen een toe slag te geven op de premie, die wegens het vrijwillig verzekerd zijn bij een ziekenfonds moet worden betaald. Dit onderzoek heeft enige tijd gevergd, maar verkeert thans in een zodanig stadium, dat Burgemeester en Wethou ders binnen zeer korte tijd in staat zullen zijn hierover nadere mede delingen aan de Raad te doen. In ver band hiermede menen zijdat de be antwoording van de volgende vragen achterwege kan blijven. 2. Zijn Burgemeester en Wethouders ook van oordeel, nu ten aanzien van een groot aantal personen door de regering maatregelen zijn getrof fen, waardoor het Ziekenfondsbesluit op hen van toepassing is geworden, dat thans spoedig voor de niet on der deze wet vallende minvermogen den een oplossing van het zieken- fondsvraagstuk moet worden verkre gen? 3Willen Burgemeester en Wethouders thans bevorderen, dat op zeer kor te termijn in de noodtoestand van laatstgenoemde personen wordt voor zien? 4» Kunnen Burgemeester en Wethouders mededelen, welke maatregelen in deze getroffen zullen worden om tot een spoedige oplossing van dit zeer urgente vraagstuk te komen? Leeuwarden, 22 Juni 1951» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A„A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T„BAKKER, Secretaris. Verzonden 27 Juni 1951»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1951 | | pagina 2