I I Bijlage tot het verslag der handelingen, va: de gemeent"rr 1 van Leeuwarden, 1951' AANHANGSEL NO. 3 Schriftelijk beantwoorde vragen. Pragen fan de hear B.B. Harts tra (ynkomrnein "12 July T95l~)~-~ l.Hwer't it amperoan trije jier lyn is, dat de tastimming ta it foroar- jen fan it sportf jild yn ¥/urdum wegere is, omdat it yn it utwrei- dingsplan fan Wurdum lei en dit plan jit net alhiel klear wie, hoewol der tige oan arbeide waerd; hwer't Boargemaster en Wethalders jm'e Memory fan Andert by de ge- meentebigreatingtsjinstjier 1949, de tasizzing diene, dat in utstel ta wiziging fan it plan Wurdum hiel mei koarten yntsjinne wurde soe; hwer't Boargemaster en Wet halders in jier letter yn'e Memo ry fan Andert, tsjinst.jier 1950, meidiele moasten, dat it plan Wur dum troch stêdswurken "enige ver traging" underfoun hie 5 hwer't yn it jongste fors lach fan gerneente- wurken, April 1951, skreaun wurdt, dat der jit oan arbeide wurdt, freget ünderskreauneoft B.en W. it mei him net spitich achtsje, dat sa'n bytsje fuortgong to merkbiten fait mei it foroarjen fan it sport- fjild yn Wurdum. 2.Kin hjir net, lyk as sa faken yn it stêdsgedielte bart, in diel, yn dit gefal it sportfjild, ut it plan Wurdum nomd wurde? 3»Kinne Boargemaster en Wethalders meidiele, hoenear't dit plan yn'e Rie brocht wurde sil? Andert_fan Boargemaster en Wet halders'. Yn harren gearkomste fan 9 Ee~ brewaris 1950 hawwe B. en W. yn bigjinsel in troch de direkteur fan gemeentewurken yntsjinne untwerp ta it foroarjen fan it utwreidingsplan yn ünderdielen foar it doarp Wurdum goedkard. Yn dit plan is, sa't B. en W. miene, it sportfjild op it goede plak yn it doarpssintrum fêstlein. Dizze begjinselbislissing is op 16 Pebrewaris 1950 meidield oan de direkteur fan gemeentewurken under oantekening, dat it Kolleezje fan B. en W. it nedich oardielde, dat de ofmjittingen fan it sport- fjild sadanich steld wurde soene, dat op it fjild jm'e takomst ek fuotbalkompetys jewedstriden spile wurde kinne. Spitichgenoch koe dat plan net yn koarte tiid of- wurke wurde, hwat in gefolch wie fan oare wurken der11 haest by wie en dy't nedich wiene om it trochgean fan it bouwen fan wen- ten en skoallen to forsekerjen. Mei alle bigryp foar it greate bilang, dat de doarpsmienskip fan Wurdum hat by in sa gau mooglik rékommen fan in goed ynrjochte en kreas sportf jild, hawwe B.enW. de direkteur fan gemeentewurken jitris oantrune om mei faesje it definitive plan harren ta to skikken. Niisneamde direkteur hat doe tasein, dat hy it plan foar- rang jaen sil en dat hy bifoarder- je sil, dat it plan fan hers jen ning yn'e rin fan Septimbermoanne oan it publyk foarlein wurdt. Yn forban hjirmei miene B. en W. dat it bianderjen fan de folgjen- de fragen net mear nedich is. Eorstjurd, 19 July 1951 Ljouwert, 17 July 1951. Boargemaster en Wethalders fan Ljouwert, AAMVAN DER HEULENBoarg emas te r Siktaris T. BAKKER,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1951 | | pagina 3