Schriftelijk beantwoorde vragen. Nr. 2. Vragen van de heer D.Rutkens. 1. Is het juist, dat de bewoners van de duplexwoningen de volle 23 io huurverhoging moeten beta len? 2. Is het juist, dat de bewoners van de woningwetwoningen die vallen onder de Rijksbijdrageregeling 1948 en gereedgekomen in 1952 of daarvoor, de volle 23 huurver hoging moeten betalen? 3* Zijn B. en W. ook niet van me ning, dat er verschil bestaat in de woningen gebouwd in het complex Geraniumstraat, Cambuur- plein en die in het complex Marathonstraat en omgeving. 4. Indien vraag 1 met ja beant woord wordt, zijn B. en W. dan ook met hem van mening, dat on gesplitst een huur van in totaal f» 9,30 reeds hoog genoeg is en aan de minister geadviseerd moet worden de huurverhoging niet van toepassing te brengen op de duplexwoningen? 5. Indien vraag 2 beantwoord wordt met ja, zijn B. en W. dan ook met hem van mening, dat de mi nister geadviseerd moet worden een gunstiger regeling toe te passen? Antwoord van Burgemeester en Wethouders 1. De bewoners van de duplex woningen moeten 23 huurverho ging betalen over de huur, die voor deze woningen als simplex woning is vastgesteld. In af wijking van zijn oorspronkelijk standpunt heeft de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting bepaald, dat over de opslag we gens inrichting als duplex- woning geen huurverhoging wordt berekend. 2. Deze vraag wordt bevestigend be antwoord. 3. Tussen de woningen in de com plexen Geraniumstraat, Cambuur- plein en Marathonstraat bestaat naar onze mening niet meer ver schil dan in de huurprijzen tot uitdrukking wordt gebracht. 4. Nu ingevolge de jongste regerings maatregel de opslag wegens ver goeding duplex-inrichting niet in de huurverhoging is begrepen en de huur zonder opslag duplex- inrichting varieert van f. 6,67 tot fc 7,45 pen week, is deze huur in vergelijking tot andere huurprijzen van dien aard, dat er, mede gegeven die maatregel, geen voldoende gronden zijn om de in de onderhavige vraag be doelde stap te ondernemen. 5. Naar onze mening zijn er geen voldoende gronden aanwezig de minister te verzoeken de huurverhoging van 23 op deze woningen niet of gedeeltelijk niet toe te passen. 6"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1954 | | pagina 2