Indien ook deze vraag met ja 6. Zie onder 3 en 5« beantwoord wordt, zijn B. en W. dan ook met hem van meningdat voor de na-oorlogse woningen ge bouwd in de Geraniumstraat en aan het Cambuurplein, aan de minister geadviseerd moet worden de huurverhoging hierop niet van toepassing te brengen en aan de minister geadviseerd moet worden om een voor de bewoners van het complex Marathonstraat en omge ving gunstiger regeling te tref fen? Leeuwarden, 11 Februari 1954» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. van der Meulen, Burgemeester. J. Hooij 1.-Secretaris Verzonden 11 Februari 1954- Flagjen op Alvestêddedei 1954- Oanhingsel nr. 3 fan 1954 Skriftlik biandere fragen Fragen fan de hear O.Santema. 1Is it Boargemaster en Wethal- ders bikend, dat op 3 Febre- waris 1954, llvestêddedeiop de Jtldehou de trijekleur yn top stiewylst de pompeblêd- den in plakje krigen hie op ien fan de hoeken? 2. Binne B.en W. ek net fan bi- tinken, dat op dizze forneam- de feestdei, dy't teffens it hichtepunt foarmet fan in soun stik Fryske folkssport, it winsklik west hie de Frys ke flagge yn hisen? e middenmest to As it under 1 neamde bifêsti- gjend biantwurde wurdt, is it dan ek mooglik, dat B.en W. in forklearring nflizze, hwer- hja sa hannele hawwe? Andert fan Boargemaster en Wethalders It is yn Ljouwert de gewoante om ünderskied to meitsjen tus- ken it saneamde "lyts flagjen", hwerby ien flagge op 'e Alde- hou pleatst wurdt, en it "great flagjen", hwerby de Nederlanske flagge^yn 'e middenmest en in Bederlanske-in Oranje-, in Fryske- en in Ljouwerter flagge op de fjouwer hoeken fan dy toer^set wurdeOp 'e dei fan de leste Alvestêddetocht hat de tsjinst fan Gemeentewurken mei it each op de wichtigens fan dat barren ut eigen biwe- ging -en nei't wy mienemei rjocht en reden- de lêstneamde foarm fan flagjen tapast. cm Is it lykwols buten B.en W. omgien, wolle hja dan oan de utfierende tsjinst opdracht jaen, dat sok in flater him tonei net wer foardocht? Ljouwert, 13 Febrewaris 1954» Boargemaster en Wethalders fan Ljouwert, A.A.M.van der Meulen, Boargemaster. J. Hooij, l.-Siktaris. Forstjürd 13 Febrewaris 1954. ifLf i'.ii j J V \A

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1954 | | pagina 3