-i-v Aanhangsel no. 1 van 1962 Schriftelijke vragen raadslid J. Klijnstra. Uitreiking "1. AVO-krcuit or de gene ent gli jke scholen. Vraag: 1Is het juist dat aan de leer lingen van één of meer gemeente scholen voor voortgezet en uit gebreid lager onderwijs door of vanwege de leiding der scholen een zgn. "NAVO-krant" is uitge reikt, welke is uitgegeven door de "Atlantische Commissie" on der voorzitterschap van luite nant-generaal T.E.F.H.Kathon? 2. Zo ja, is dit dan geschied, het zij in opdracht, hetzij met voorkennis en goédvinden van het College van Burgemeester en Wethouders? Is het verder juist, dat bedoel de publikatie .ook aan andere openbare scholen, resp. die voor bijzonder onderwijs, binnen onze Gemeente ter verspreiding is toegezonden? Indien Uw antwoord op vraag twee ontkennend luidt, zijn Burgemees ter en Wethouders dan bereid maatregelen te nemen om verdere verspreiding van deze publikatie te voorkomen of althans zorg te dragen, dat de verspreiding niet onder verantwoordelijkheid van de betrokken gemeentelijke scholen geschiedt? Antwoord Burgemeester en Wethouders: 1. Dit is niet juist. Het hier be doelde geschrift is uitgereikt aan leerlingen van de gemeentelijke Middelbare School en H.B.S. voor Meisjes, van de gemeentelijke H.B.S.-A en van het Stedelijk Gymnasium. De uitreiking van de zgn. "UAVO- krant" is. niet geschied in opdracht, noch met voorkennis van ons Colle ge. De keuze van het materiaal, waarvan gebruik gemaakt wordt bij de lessen op de gemeentelijke scholen voor voorbereidend hoger- en mid delbaar onderwijs, behoort in eer ste aanleg tot de bevoegdheid van de hoofden van de betreffende on derwijsinrichtingen. Enige vooraf gaande goedkeuring is daarbij niet vereist. Ket is ons overigens bekend, dat op gemeentelijke scholen bij het onderwijs in geschiedenis en staatsinrichting, in het hijzonder bij de behandeling van de verschil lende vormen van internationale organisatie, meermalen gebruik wordt gemaakt van materiaal, verstrekt door verschillende instanties die zich met voorlichting over inter nationale samenwerking bezighouden. Blijkens verkregen informatie is de bedoelde publikatie aangeboden aan alle scholen voor voorbereidend hoger- en middelbaar onderwijs en daarmede overeenkomende onderwijs inrichtingen, zoals kweekscholen e.d. Ket is one niet bekend of de niet-gemeentelijke scholen in de ge meente Leeuwarden van deze aanbieding gebruik hebben gemaakt. Hiervoor achten wij geen termen aanwezig.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1962 | | pagina 1