Aanhangsel no. 2 van 1962. Schriftelijke vragen raadslid 0. Heiainga Vraag: Heeft het College van Burgemees ter en Wethouders kennis genomen van de vragendie door het lid van de Tweede Kamer, de heer An- driessen, gesteld zijn aan de Mi nister van Volkshuisvesting en Bouvini jverheid, betreffende de kostprijs van systeemwoningen, die te Leeuwarden gebouwd zijn door het aannemersbedrijf Inter- vam? Is het juist, dat deze bouw 12,60 per mp inhoud, of omge rekend in de huur f 3,35 per week duurder is dan de zogenaamde tra ditionele bouw? Antwoord Burgemeester en Wethouders: 1. Uit de Handelingen van de Tweede Kamer hebben wij kennis genomen van hetgeen de heer Andriessen en de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid hebben opgemerkt met betrekking tot de bouw van systeemwoningen, zowel in het algemeen als in de gemeente Leeuwarden. Wij wijzen er op, dat de cijfers, wel ke de heer Andriessen heeft genoemd, vermeld zijn in het februari-nummer van de uitgave "Maandstatistiek van de Bouwbedrijvigheid"Deze statistiek heeft betrekking op de bouwwerken, welke gedurende de maanden januari t/m november 1961 in uitvoering zijn geno men, in casu het complex van 49b hoog- bouwflats en maisonnettes in "'t Heech- terp" De door de heer Andriessen genoemde cijfers hebben derhalve geen betrekking op de reeds in "'t Heechterp" gereed gekomen systeemwoningen. 2. Alvorens op deze vraag in te gaan, mer ken v;ij op, dat het niet mogelijk is de in vraag 1 bedoelde statistische cijfers te beoordelen dan nadat daar uit de bijzondere factoren zijn geëli mineerd. In bedoelde statistiek wordt van dergelijke factoren geen melding gemaakt. In dit verband wijzen wij op het soms zeergrote verschil in de kos ten van fundering in verschillende ge meenten en zelfs per complex in eenzelf de gemeente. Deze grote verschillen ko men tot uitdrukking in de bouwkosten per mp. Om een juiste vergelijking mogelijk te maken zou echter van gelijke funde- ringskosten moeten worden uitgegaan Een nauwkeurige vergelijking tussen de bouwkosten van de in onze Gemeente in aanbouw zijnde systeemwoningen met die van de in de hele provincie Friesland op traditionele wijze gebouwde woningen is evenmin mogelijk, onder meer omdat in Leeuwarden de woningen van een plat dak worden voorzien, terwijl de woningen in de Provincie in het algemeen met een kap worden gebouwd. In aanmerking nemende, dat voor de berekening van de inhoud van de woningen de ruimte onder de kap kan worden meegeteld, is het duidelijk dat een prijsvergelijking per m3 tot on juiste conclusies moet leiden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1962 | | pagina 3