Antwoord Van groot belang is ook rekening te hou den met de omstandigheid of in een com plex veel kleine woningen voorkomen - zoals bijvoorbeeld in de drie hoge flat. gebouvien in het uitbreidingsplan "'t Heechterp" - omdat de kosten per rnj voor dergelijke woningen uiteraard hogei zijn dan die van grotere woningen. Voorts komt in de statistiek niet tot uitdrukking, welke bijzondere voorzie ningen in of aan de betreffende woningen zijn aangebracht. Wij denken in dit ver band aan centrale verwarmingsinstalla ties, liften e.d.. Wij merken verder op, dat de statistiek wordt samengesteld uit de gegevens welke door of namens de gemeentebesturen wor den verstrekt. Het is zeer de vraag of in iedere gemeente dezelfde wijze van berekening van b.v. de inhoud der wonin gen wordt toegepast. Teneinde toch enig inzicht te verkrijgen in de verhouding van de kosten van tra ditionele bouw tot die van systeembouw in deze Gemeente hebben vrij een bereke ning gemaakt van de bouwkosten per m3 enerzijds van twee in traditionele bouw in aanbouw zijnde complexen, n.l. het complex van 168 woningen van de Woning vereniging "Beter Wonen" in "'t Nijlan" en het complex van 176 woningen van de Woningstichting "Patrimonium" in het "Bijenhof" en anderzijds van het in aan bouw zijnde complex van 498 systeemwonin gen in "'t Heechterp". Bij de berekening van de inhoud van deze -woningen is alleen rekening gehouden met de bouwmassa's en zijn buiten beschouwing gelaten de bal kons en de galerijen. Uit de berekening blijkt, dat de prijs per m3 van het complex van 168 woningen in "'t Nijlan" 56,40 en van het com plex van 176 woningen in het "Bijenhof" 57,80 bedraagt. Beide complexen zijn samengesteld uit dezelfde woningen en worden ook door dezelfde aannemersmaat schappij gebouwd. De bouwkosten, exclu sief die van de fundering, zijn gelijk. Alleen de funderingskosten zijn ver schillend. De fundering van het laatst genoemde plan is namelijk belangrijk zwaarder in verband met de grondgesteld- heid. Hieruit blijkt wel, dat de funde ring bij het bepalen van de kostprijs een belangrijke rol speelt De prijs per m3 van het complex van 498 systeemwoningen blijkt 56,50 te bedra gen, exclusief de kosten van de centrale verwarmingsinstallaties. In genoemde prijs zijn echter wel verdisconteerd de - P - Vraag: Antwoord: kosten van de lift- en hydrofoorinstal laties,welke worden aangebracht in de 5 hoge flatgebouwen en 2 blokken maison nettes. Wanneer de kosten van de centra le verwarmingsinstallatie in de bouwkos ten worden begrepen - hetgeen voor een juiste vergelijking met de andere woning bouw uiteraard niet juist is - dan kun nen de bouwkosten per m3 van de systeem woningen worden gesteld op 60,10. Het is dus duidelijk, dat de prijs per m3 van de 498 systeemwoningen lager is dan die van de evenvermelde volgens de traditionele wijze in aanbouw zijnde woningen 3- Kan het College van Burgemees- 3- De bouw van het complex van 498 woningen als systeemwoningen heeft een extra con tingent woningen opgeleverd, te weten 20$ of 49 woningen voor 1961 en 25$ of 40 woningen voor 1962, in totaal dus 89 woningen Voorts moet worden gewezen op het feit, dat de bouwtijd van systeemwoningen volgens onze ervaring met de inmiddels gereed gekomen 768 systeemwoningen in 't Heechterp", aanmerkelijk korter is geweest dan wanneer deze woningen volgens de traditionele wijze zouden zijn ge bouwd. Het hierop betrekking hebbende rapport van het Raadgevend Bureau Ir. B.W. Berenschot N.V. te Hengelo ligt voor de leden van de Raad ter Secreta rie, afdeling Volkshuisvesting en Open bare Werken, ter inzage. 4. Indien vraag 2 bevestigend moet 4. De gegevens, welke bij de antwoorden ter en Wethouders mededelen, wel ke voordelen de Gemeente heeft gekregen door het toepassen van deze systeembouw? worden beantwoord, verdient het dan geen aanbeveling om niet op deze vieg voort te gaan of tenmin ste de uiterste voorzichtigheid te betrachten? Is aan het College van Burge meester en Wethouders bekend of ook de traditionele bouw te Leeuwarden duurder is dan het landsgemiddelde? 2 en 3 zijn verstrekt, wijzen niet in de richting, dat de systeembouw voor de Gemeente nadelig is. Integendeel, de bouw van het complex van 498 systeemwoningen levert bepaald aanwijsbare voordelen op. V/ij zijn van mening, dat naast traditio nele bouw ook in de toekomst systeem- bom-/ stellig overweging blijft verdie nen Blijkens de in antwoord 1 bedoelde sta tistiek bedraagt de gemiddelde lande lijke ra5-prijs voor traditionele bouw J 50,10. In antwoord 2 hebben wij uit eengezet, onder welke restricties een dergelijk gemiddelde in beschouwing dient ;:e worden genomen. V/ij menen ech ter onder voorbehoud te kunnen stellen,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1962 | | pagina 4