Antwoord: dat de traditionele bouw in deze Gemeen te niet goedkoper is dan het landsgemid- delde Leeuwarden, 25 mei 1962. Burgemeester en Wethouders voornoemd A.A.M. van der Heulen, Burgeraeeste Aanhangsel no3 van 1962 de Jong, Secretaris. Schriftelijke vragen raadslid 0. Heidinga. Vraag: Meer dan een jaar geleden heeft de Gemeente aangekocht het woon huis Spanjaardslaan no30Tot op heden heeft dit pand steeds leeg gestaanKan het College mededelen, waarom dit pand niet verhuurd is? 2In de vorige zomer was de voor dit huis gelegen tuin een grote wildernisIn arren moede hebben tenslotte de omwonenden de tuin weer vrat opgeknapt, omdat het een aanfluiting wasIs het College niet met mij van mening dat dit toch beneden de stand van de ge meente Leeuwarden is en dat, in dien het noodzakelijk is dat dit pand leeg blijft staan, de Gemeen te de zaak hier dan toch wel toon baar dient te houden? 3. Is het aan het College bekend, dat er adspirant-huurders zijn geweest, die gaarne dit pand op hun kosten ietwat willen moderni seren, mits de Gemeente de toe zegging wilde doen, dat de huur der dan 5 jaar in het pand zou mogen wonen? 4. Indien vraag 3 bevestigend wordt beantwoord, waarom heeft de Ge meente deze mogelijkheid dan niet benut? Antwoord Burgemeester en Wethouders: 1. De Gemeente heeft op 6 juli 1961 het ei gendomsrecht verworven van het pand Spanjaardslaan 30. Wij hebben dit pand tot voor kort niet weer voor bewoning uitgegeven, omdat de aankoop daarvan juist heeft plaats gehad voor de sane ring van het onderhavige stadsdeel en omdat het in een te slechte toestand verkeerde 2. Zie het antwoord op vraag 3- Uit het onder 1 vermelde antwoord blijkt wel, dat wij het niet juist achten het pand voor lange termijn te verhuren. Wij hebben de woning echter inmiddels voor de tijd van 2 jaar aan een gegadig de beschikbaar kunnen stellen, die voor gedeeltelijk herstel en voor het onder houd van het pand en de daarbij beho rende tuin zal zorgen Leeuwarden, lp juni 1962. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A.A.M. van der Me uien, Burgemeester. de Jong, Secretaris. Verzonden 15 juni 1962.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1962 | | pagina 5