I 5 Aanhangsel no. 4 van 1962. Schriftelijke vragen raadslid F. Ytsma. Vraag: Antwoord Burgemeester en Wethouders: 1. Heeft Uw College kennis genomen 1. Van dit artikel hebben wij kennis ge- van een artikel in de Leeuwarder nomen. Courant van 22 mei 1.1. waarin on der meer is gepubliceerd dat door de N.V. Aannemings-t-laatschappij "De Toekomst" te Wilnis het huis vuil, afkomstig uit onze Gemeente thans wordt gestort op een terrein in de nabijheid van Veenklooster? 2. Zo ja, geschiedt zulks met Uw 2. Deze vragen moeten ontkennend worden medeweten en goedvinden, en is beantwoord. hieromtrent met Uw College over leg gepleegd als bedoeld in arti kel 3 van de overeenkomst betref fende de vuilafvoer van de gemeen te Leeuwarden? 3. Indien zulks niet het geval is, 3. Wij zijn hier voorshands niet toe be is Uw College dan bereid aan be- reid. doelde vuilafvoer naar Veenkloos ter onmiddellijk een einde te ma ken? 4. V/ordt voor bedoelde vuilafvoer 4. Vooralsnog wordt dezelfde prijs be naar Veenklooster aan de N.V."De taald. Toekomst" dezelfde prijs betaald als voor afvoer naar buiten Fries land? 5. Indien vraag 4 door U bevestigend 5. Neen, omdat volgens onze inlichtingen wordt beantwoord, acht U dan zulks de thans toegepaste wijze van vervoer niet in strijd met het bepaalde niet goedkoper is dan het bij de aan- bij artikel 4 lid 3 van meer ge- vang der overeenkomst voorgenomen noemde overeenkomst? transport per schip. Leeuwarden, 12 juni 1962. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A.A.M. van der Heulen, Burgemeester. de Jong, Secretaris. Verzonden 15 juni 1962.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1962 | | pagina 6