50. 0 Tak van sport 1965 bij 90.000 inwoners 1970 bij 100.000 inwoners 1975 bij 110.000 inwoners 1 980 bij 130.000 inv.'onors Handbal 347 444 553 695 Hockey 425 550 687 865 Honkb al mannen 51 66 84 107 Korfbal 673 806 942 1 128 Voctbal(mannen) 3.301 3.731 4.1 61 4.724 On mot behulp van do bovenstaande aantallen sportbeoofenaron do behoefte aan sportterreinen te bepalen, dient eerst nog een correctie te worden toegepast voor de bepaling van het aantal "effectieve" leden. Er is nlsteeds oen zekere reserve aanwezig, welke nodig is om bij ziekte, blessures of andere redenen van verhindering toch nog volledige teams te kunnen formeren. Uit onderzoekingen bij de diverse sportbonden is gebleken, dat het aantal effectieve leden bij voetbal circa 65/ van het totaal bedraagt en bij de overige sporten 75$» Aldus worden de volgende toekomstige aantal- len "effectieve" sportbeoefenaren verkregen Tak van sport 1965 bij 90.000 inwoners 1970 bij 100.000 inwoners 1975 0 00 inwoners 1980 bij 130.000 inwoners Handbal 260 330 420 520 Hockey 320 410 520 650 Honkbal(mannen) 40 50 60 80 Korfbal 500 600 710 850 V0e tbalmann en 2.1 50 2.430 2.700 5.070 Liet mogelijke wijzigingen in de maatschappelijke structuur, die mede de sportbeoefening zouden kunnen beïnvloeden, is bij deze prognose geen rekening gehouden. V/el is het thans mogelijk aan de hand van de verkregen gegevens de netto-oppervlakte te berekenen, die nodig is voor de beoefening van do verschillende in ploegverband beoefende terreinsporten. "Effectieve" Benodigd opper Totaal benodigd Tak van sport sportbeoefe vlak in n2 per oppervlak in m2 naren speler bij maxi bij maximum fre- mum frequentie quenti e 1960/61 1 Ilahdbal 1 90 98,5 18.715 Ho clqg 125 2) 91,0 11.37 5 Honkbal 20 138,9 2.778 Korfbal 400 50,0 20.000 Voe tbal 1 .750 109,8 192 .1 50 Bij 90.000 i nw. Handbal 260 98,5 25.610 Ho ck ey 320 91,0 29.120 Honkbal 40 138,9 5.556 Korfbal 500 50,0 25.000 Voe tbal 2.1 50 109,8 236 .070 Bij 100.000 inw Ilandb al 330 98,5 32.505 Ho ck ey 410 91,0 57-310 Honkbal 50 138,9 6.945 Korfbal 600 50,0 30.000 Vo et bal 2.430 109,8 266.814 Bij 110.000 inw. Handbal 420 98,5 ■41 -370 Hockey 520 91,0 47.320 Honkbal 60 138,9 8.334 Korfbal 710 50,0 35.500 Voe tbal 2.700 109,8- 296.460 Bij 130.000 inw. Handbal 520 98,5 51.220 Hoekey 650 91,0 59.150 Honkbal 80 138,9 11.112 Korfbal 850 42.500 Voetbal 3.070 109,8 337.086 1In 1960/'61 zijn de aantallen effectieve sportbeoefenaren afgeleid uit de aantallen teams. 2) De spelers van L.II.C. zijn in 1961 niet nedegerekend, omdat deze gebruikmaken van sportterreinen buiten de GemeenteVoor berekenin gen bij hogere inwonertallen zijn zij wel meegerekendBlijft deze club dan ook nog buiten de Gemeente spelen, dan zal een correctie moeten worden toegepast.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1963 | | pagina 10