5 .De accommodatie op de Bo mi a-vel den laat veel te wensen over, die op Hofstra-State mag bevredigend worden genoemd. Beide complexen zullen echter binnen afzienbare tijd moeten verdwijnen. Hoofdstuk III. Planning tot aanleg van sportvelden. Wij hebben ons beraden over hetgeen zal moeten worden verricht om aan de huidige en in de toekomst te verwachten behoefte aan sportvelden te kunnen voldoen en voor dit laatste als streefjaar aangehouden 1975. In dat jaar zal Leeuwarden volgens de berekeningen ruim 110.000 inwoners tellen. Op grond van het voorgaande sullen v'ór die tijd nog circa 29 voetbalvelden, 7 handbuivelden1 honkbal veld.» 8 korf talvelden en 8 hockeyvelden, in totaal derhalve 53 velden, moeten worden aangelegd. Het recreatiegebied ïlijlan zal hiervan 10 omvatten. De aanleg van de overige velden zal dienen te geschieden op zodanige wijze, dat stedebouwkundig gezien een zo aantrekkelijk mogelijke verdeling wordt bereikt met sprei ding over de verschillende wijken. Een eerste stap op de weg naar uitbreiding van het aantal sportvelden is reeds ondernomen bij het uitwerken van de plannen tot bestemmen van de gronden in de omgeving van de Magere Weide, waarin, zoals uit het onlangs aan Uw Raad overgelegde ontwerp blijkt, een complex sportvelden is opge nomen. Geleidelijke uitvoering van de overige complexen zal daarna moeten voorzien in de behoefte tot 1975. Met het bestuur van de Leeuwarder Sportstichting zijn wij van oor deel, dat de omstandigheid dat de nieuwe sportcomplexen aan de buitenkant van de stedelijke bebouwing komen te liggen en voorts de omstandigheid, dat de centraler gelegen sportvelden aan de Borniastraut en de Fontein straat hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk gaan verdwijnen, er toe noopt, de aanleg van schoo1spcrtve1den in nieuwe uitbreidingsplannen te bevorde ren. In het uitbreidingsplan 't Nijlan is hiermee, zoals Uw Raad bekend is, reeds gerekend. Deze, eventueel met een halfveriiarde toplaag uit te voeren velden zullen direct in het uitbreidingsplan worden geprojecteerd. De betreffende velden zullen hetzij in scholen complexen (zoals in 't Hij— Ifin)hetzij in de "groene ruimten" van de uitbreidingsplannen worden op genomen. Te zijner tijd zal moeten werden overwogen, of die velden buiten de schooluren als "trapveld" voor de buurtjeugd zullen kunnen worden open gesteld. Voorshands zijn wij v; sning, t aanleg van velden met een grasmati Li gi r verdi t bo ven aanleg van velden met een halfveriiarde toplaag, tenzij de frequentie van het gebruik het laatste wenselijker maakt. ff z**-: 'r~< n - 13 - Hoofdstuk IV. De accommodatie op de sportvelden. 1.Op het sportpark "Cambuur" bevinden zich, naast de kleed- en wasgele genheden onder de overdekte tribune, nog 2 houten boxen op de bijvel- den. In totaal bedraagt het aantal kleedkamers 10, een aantal, gezien het intensieve gebruik van deze velden, absoluut onvoldoende is. Het is U echter bekend, dat kort geleden is besloten nog 2 was- on kleodgelogenhcden aan te brengen, terwijl daarnaast in het komende voorjaar met medewerking van bestuur en leden van de voetbalvereniging "Leeuwarden" zal worden overgegaan tot de bouw van een clubhuis annex eantine. Do nieuwe terreinverlichting zal in belangrijke mate bijdra gon tot de bruikbaarheid van het hoofdveld. Een plan tot uitbreiding der overdekte tribune is nog in overweging. Diverse kleine voorzie ningen, zoals het opknappen van bestaande gebouwen, het wegnemen van verzakkingen van onoverdekte tribune en staanplaatsen, alsmede het verbeteren der diverse fietsenstallingen, zijn in de loop van dit jaar uitgevoerd of zullen binnenkort tot stand konen. Tenslotte ./ijzen wij nog op de voorgenomen algehele vernieuwing van de afrastering, waarvoor U een krediet van 260.000,-- beschikbaar hebt gestold. 2.Op het sportpark "De Greuns" bevinden zich naast een naterialenberg- plaats, 4 kleedgebouwen met in totaal 8 kleedruimten, waaraan binnen kort, zoal bekend is, een tweetal zullen worden toegevoegd. Het geheel komt hierdoor op een aanvaardbaar gen van warmwatervoorziening. noil mede door het aanbren- 3•Gelijktijdig met een voorstel tct herindeling van do velden aan do Fonteinstraat, zullen wij U een plan tot verbetering van de in slechte toestand verkerende klcodgclogenhcdon op dit complex doen toekomen. 4»De accommodatie op het harnixvelö mag bevredigend genoemd worden. De toestand der afrastering blijft in deze dichtbevolkte buurt even wel bij voortduring de aandacht vragen. 6.Een klccdgolcgenheid voor de bedrijfsvootbalveldon aan het Bisschops rak zal binnenkort worden gebouwd. Een speciaal punt, waaraan wij thans aandacht zullen schenken, vormen de o efenvel den Op het sportpark "Cambuur" bevindt zich een oefenveld met half verharde toplaag. Dit terrein voldoet uitstekend, het gebruik is prak tisch te allen tijde mogelijk. Het andere oefenveld, gelogen in de na bijheid van de bijvelden is minder goed en zou eigenlijk halfverhard moeten worden. Bij beide velden is een verlichting, die eigendom is resp. van de v.v. "Leeuwarden" en de v.v. "Frisia". Het onderhoud van deze verlichting is voor rekening van de verenigingen. Het onverharde oefenveld op het sportpark "De Greuns" wordt zeer intensief bespeeld en is daarom vooral in de wintermaanden vaak niet te gebruiken* De verschillende daar ondergebrachte voetbalverenigingen hebben, met hulp van de Gemeente, een verlichtingsinstallatie rond dit veld aangebracht,. Verharding van dit oefenveld zal t.z.t. tot stand moeten komen. Hiervoor heeft üw Raad bij begrotings-wijziging een nog beschikbaar deel van het oorspronkelijke krediet voor de aanleg van het complex aangewezen. Ook op het complex aan de Fonteinstraat levert het oefenen in de wintermaanden moeilijkheden op. Aanleg van een half verhard veld achten wij wenselijk. Een verlichtingsinstallatie, eigendom van do R.K» v.v. LIK.Vis aanwezig Op het Ilarnixveld is wel een oofenstrook aanwezig, doch in de wintermaanden is gebruik niet mogelijk. In de onmiddellijke nabijheid is evenwel gelogen het keu ring ster rein var. de nieuwe veemarkt, in gebruik bij de Chr.sportvereniging "Leeuwarder Zwaluwen" en de handbalvereniging "Meteoor", welke verenigingen tevens de hoofdgebruikers van het Mamix- veld zijn.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1963 | | pagina 12