Het bij dit keuringsterrein liggende veldje mot halfverharde toplaag voordraversbaan) is uitermate geschikt als trainingsveld. Uitbreiding dor verlichting voor dat doel wordt overvragen. Hoofdstuk V. Sportvoorzieningen in de dorpen. Lekkun Hot terrein van de plaatselijke korfbalvereniging is ongeschikt. Hij vijzen echter op de mogelijkheid van een combinatie bij de vervanging van "Hof stra-State" Hompens en Goutum. Beide volden zijn voor de daar beoefende korfbalsport in feito onge schikt, terwijl kleedgolegenheid ontbreekt, respectievelijk ongeschikt is. De vraag of verbetering mogelijk is heeft onze aandacht, zoals U roods is gebleken uit de aankoop van grond voor een nieuw veld te Hompens "7i rdum "Oals U bekend is, verkeert de aanleg van een nieuw svortveld aldaar momenteel in '.et laaoste stadium. Ingebruikneming zal in 1964 kunnen plaatsvindon. ïïi jtgaard He u in di t dorp aanwezige kleine sportveld zal binnenkort in verband met recente aankoop kunnen worden uitgebreid en van dc nodige accommo datie worden voorzien. Hoofdstuk VI. De niet in ploegverband beoefende buitensporten en de zaaI si] orten. In het hierna volgende overzicht worden niet die sporten genoemd, waarvan de beoefening, voorzover bekend, geen ernstige belemmering on dervindt tengevolge van ruimtegebrek of onvoldoende accommodatie. Wij den ken hierbij aan sporten als wielrennen, schermen, boksen en judo. Op de volgende sporten zij nog de aandacht gevestigd. Zwemmen. Een drietal zwembaden wordt door de ingezetenen der Gemeente gebruikt, te weten het Leeuwarder Overdekt zwembad, het Zwembad Huizum en de Grote Wielen. Het zal U bekend zijn, dat de kwaliteit van het Huizumerbad te wensen overlaat. Hetzelfde is net geval met de Grote Wielen, welk bad niet lang meer zal kunnen worden gehandhaafd. Hiervoor in de plaats zal, zoals U bekend is, het nieuwe bad in het recreatieplan Kleine Wielen komen. Ofschoon dit bad, naar wij verwachten, nog dit jaar gereed zal komen, zal ingebruikneming niet eerder dan in de zomer van 1964 kunnen plaatsvinden. Ook het nieuwe openluchtbad in het uitbreidingsplan Nijlan zal in een dringende behoefte voorzien. Een tweetal nieuw aan te leggen instructie bassins zal met name voor het schoolzwemmen van groot belang zijn en veel tijdverlies voorkomen. Overige watersporten. Leeuwarden leent zich zeer goed voor de functie van thuishaven voor het beoefenen van de zeil- en de motorbootsport in het uitgestrekte, aaneen gesloten watergebied van Friesland. De accommodatie zal aan de groeiende behoefte moeten worden aa.ngepast. Er bestaan dan ook plannen om de nieuwe Leeuwarder Jachthaven, die nu overigens reeds de grootste overdekte jacht haven van ons land is, uit te breiden met een gedeelte ten oosten van de Greuns De Grote Wielen biedt tevens aan tal van inwoners van onze gemeente de gelegenheid deel te hebben in de geneugten van de watersport. Te zijner tijd zal onzes inziens de accommodatie moeten worden afgestemd op de zich ter plaatse wijzigende omstandigheden. Tenslotte zal de verwezenlijking van het recreatieplan Kleine Wielen op beperkte schaal beoefening van de "kleine watersport" als roeien en ka noën mogelijk maken, j chaats.enri j den Door de beide bestaande ijsbanen wordt ie behoefte wel gedekt. Weliswaar zal de ijsbaan in Huizum binnenkort, in verband met de realisering van de zuidoostelijke rondweg, moeten verdwijnen, doch er bestaan plannen tot vervanging in overleg met het bestuur van de ijsclub "Tjallinga". Het ligt in de bedoeling, in de toekomst, waar mogelijk, enkele krabbelbaantjes voor beginnelingen aan te leggen. Wij zijn voorts diligent terzake van de mogelijke aanleg van een kunstijsbaan. ennis Momenteel bevinden zich in de Gemeente 14 tennisbanen, alle gelegen ach ter de Kleine Bontekoe. Ter bevordering van deze tak van sport is het ge wenst om ook banen in het oosten en zuiden der stad aan te leggen. In dit verband zij opgemerkt, dat destijds op het complex "De Greuns" reeds 3 ba nen zijn geprojecteerd. Dit plan is nog niet tot uitvoering gekomen, omdat destijds niet vaststond, dat daarvoor voldoende belangstelling bestond. Mocht hiervan in de toekomst alsnog blijken, dan zal de aanleg van deze banen worden bevorderd. Tenslotte voorziet het plan Uijlftn in-de mogelijk heid van aanleg van 5 tennisbanen. Atletiek-. De verschillende vormen van atletiek worden op de diverse sportvelden be oefend. De beoefening van de loopnummers wordt echter in haar ontwikkeling geremd door het ontorexen van een sintelbaan. De aanleg van de in het plan Nijlfin geprojecteerde sintelbaan zal dan ook ongetwijfeld sterk stimule rend werken. ItBZ&T' temzrSkXi j - 14 - - 15 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1963 | | pagina 13