J1 FM - 16 - - 17 - De verschillende zaalsporten. a. VolleybalDeze sport wordt beoefend in veelal te kleine gymnastieklo- kalen. Wedstrijden moeten worden gespeeld in de daarvoor ongeschikte Beurs. Het aantal deelnemers aan deze sport zal zeker toenemen, wanneer wordt overgegaan tot verbetering of het bouwen van gymnastieklokalen (grote lokalen) en vooral tot het bouwen van een sporthal. b. BasketbalDit spel, dat in het centrum des lands reeds vele beoefe naren vindt, wordt hier ter stede nog slechts door een tweetal vereni gingen beoefend. De aanwezigheid van een sporthal zal ook hier stimu lerend werken. c. TafeltennisHiertoe worden tot dusverre gymnastieklokalen en cantines gebruikt. Gebruik van nevenruimte in een sporthal zal stimulerend werken d. Zaalhandbal, microkorfbal en badminton. Voor deze zaalsporten is een sporthal zeer gewenst. De tot dusverre gebezigde veilinghal is daar voor geheel ongeschikt door de aanwezige tegelvloer en het ontbreken van verwarming en was- en kleedgelegenheden» Ook is er geen toeschou wersruimte Behalve de noodzakelijke stichting van een sporthal met toeschou wersaccommodatie is het naar ons oordeel wenselijk, een hal te stichten van geringere afmetingen voor trainings- en oefengelegenheid voor de zaalsporten. Praktisch betekent dit een gymnastieklokaal van grotere af metingen. Als plaats daarvoor is gekozen de noordwestelijke hoek van het stadion "Cambuur" aan het Cambuurplein. Naar ons oordeel leent deze plaats zich hiervoor bij uitstek, niet alleen wegens het feit, dat hiermede de ac commodatie van hut sportpark "Cambuur" aanmerkelijk wordt verbeterd, doch ook als bijdrage tot verbetering van de "uitrusting" van het oosten van de stad. Het schutsplan hiervoor is inmiddels reeds goedgekeurd en een definitief plan wordt thans uitgewerkt. Na verkregen goedkeuring, hopen wij Uw Raad dit plan nog in 1963 "te kunnen voorleggen. Aan de directeur der Openbare V/erken is voorts opdracht gegeven een plan voor een sporthal met toeschouwers-accommodatie te ontwerpen. Als plaats hiervoor hebben wij de oude schapemarkt aangewezen. Deze plaats is niet alleen centraal gelegen in Leeuwarden, maar tevens wegens de onmid dellijke nabijheid van het station N.S., hot autobusstation en de recht streekse verbinding met de rondweg voor bezoekers van buiten de stad op eenvoudige wijze bereikbaar. Tevens is parkeergelegenheid aanwezig. De oppervlakte voldoet ruimschoots aan de vereiste afmetingen, terwijl de inrichting van voldoende toeschouworsaccommodatie verzekerd is. Een schu-ts- plan voor deze sporthal heeft de directeur der Openbare Werken thans bij ons ingediend. Wij hopen in de loop van 1963 hierop bij U terug te komen. Naast deze plannen mogen wij hier nog terloops melding maken van de bouw van een 3-tal gymnastieklokalen ten dienste van het G.L.O., res pectievelijk aan de Floris Versterstraat, de Oldegalileën en de Beuken straat. Een vierde groot-lokaal bij de U.L.O.school in 't Nijlan is vrij wel gereed. Ook deze lokalen, vooral het laatste, zullen buiten de school uren in belangrijke mate bijdragen tot vergroting van de mogelijkheden tot beoefening van de zaalsporten. Mi S ALIEN VA TT IN G Aan het slot van dezo nota kan de inhoud als volgt worden samen- Aantal beoefone„ren in van de bevolking gevat Huidige sportbeoefoning Nederland jan. 1959 Totaal Leeuwarden 1 9 61 M. Vr. Totaal Handbal 0.50 0.92 0.71 O CO V>J Hockey O.67 0.49 O.58 t .05 Kaatsen 0.51 0.26 2.83 Korfbal 0.92 0.95 0.93 1.79 Voe tb al 19.61 9-94 8.91 Overige terrein spel en in ploegverband 1) 0.42 0.0 5 0.24 0.09 Totaal 22.63 2.4'1 12.65 15 50 1) cricket, rugby, honkbal, softbal Behoefte bepalende factoren a. de sporttochnische noodz akelijke oppervlakte per speler. d. de frequentie van bespeling. c. hot aantal beoefenaren v; an terreinsporten. ad a. on b. Tak van Afmeting speel- Oppervlakte Aantal spo-sporttech- benodigde sport veld in m, in m2. Iers per nisch bono- oppervl.in wedstrijd, digdo opp. m2.per s o- per speler lor bij max. Handb al Hockey Honkbal Kaai sen Korfbal Voetbal ad .c 100x65 91x55 60x32 90x40 105x69 6. 500 5.005 - 7.500 1.920 3600 7.245 in m2 frequentie 22 295,5 98,5 22 227,5 91,0 18 416,7 138,9 6 320,0 106,07 24 1 50,0 50,0 22 529,3 109, 8 van het aantal 10 tot en met I 34 jarige mannen, resp. mannen en vrouwen. Tak van sport 1961 1) 1965 1970 1975 1980 Handbal 0,83 0,98 1,15 1 28 1,43 Hockey 1,05 1 20 1,40 1,59 1,78 Iïonkb al mannon0,17 0,28 o,33 0,36 0,43 Korfbal 1 79 1,90 2,05 2, 18 2,32 Vootbal(nahnen) 17,90 18,24 18,56 18,83 19,05 1) Werkelijke cijfers.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1963 | | pagina 14