- 20 - Tennis Naar mate de behoefte hieraan zich manifesteert in het kader van beschik bare respectievelijk beschikbaar komende complexen, tennisbanen aanleg en. At 1 e t i ek De aanleg van de geprojecteerde sintelbaan in 't Nijlan is, naast andere voorzieningen, dringend noodzakelijk. Deze aanleg is van meer dan alleen gemeentelijk belang. Zaalsporten De stichting van een centraal gelegen grote sporthal met voldoende publieks-accommodatie dient primair gesteld te worden. Deze voorziening is niet alleen een gemeentelijk belang maar tevens van provinciaal belang. Daarenboven is er behoefte aan één of meer kleinere hallen, respectie velijk grote gymnastieklokalen voor oefen- en trainingsgelegenheid. SLOTCONCLUSIES. 11 De cijfers wijzen een onloochenbaar ernstig kwantitatief en kwalitatief tekort aan. Dit tekort zal in de komende jaren nog groter worden. 2. Voor een toetsing van de resultaten van het gevoerde beleid aan de behoefte, is het noodzakelijk periodiek een onderzoek in te stellen naar de omvang van de sportbeoefening in Leeuwarden. 3. Nu reeds zullen in of bij nieuwe uitbreidingsplannen gronden moeten worden gereserveerd voor sportvelden, zowel als "trapvelden" en schoolsportvelden als in het verband van een sportvelden-complex. 4» Daarbij zal tijdig niet alleen de aanleg van de velden, maar ook de totstandkoming van de verdere nodige accommodaties moeten zijn geregeld. 5- De vereiste accommodatie voor de zaalsporten zal de eerstkomende jaren sterke aandacht vragen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. van der Heulen, Burgemeester. de Jong,. Secretaris. rzonden 8 februari 1963'

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1963 | | pagina 17