j-jt «nr uit 's Rijks kas, overeenkomstig de bepalingen van de Beschikking 3ijdragen Woningbouw 1950, een zo hoog mogelijke jaarlijkse bijdrage in het exploitatie tekort van de sub I bedoelde woningen aan te vragen en te aanvaarden; de Gemeente stort jaarlijks een bijdrage, gelijk aan 1% van de cp het tijd stip van storting geldende jaarhuur van de woningen in het krachtens arti kel 24c van het Woningbesluit te vormen reservefonds ten behoeve van het sub I bedoelde complex woningen; Ten aanzien van dit reservefonds geldt het volgende: a. hex reservefonds wordt beheerd door de Woningbouwvereniging "Beter Wo nen" op aanwijzing van Burgemeester en Wethouders en is bestemd om te voorzien in de dekking van tekorten op de exploitatie van de onder I be doelde woningen, welke zich in enig jaar mochten voordoen en van onvoor ziene kapitaalsuitgaven; b. over de reserve mag niet worden beschikt zonder toestemming van Burgemees ter en Wethouders; c. de Woningbouwvereniging "Beter Wenen" kan werden verplicht deel te nemen in de jaarlijkse stortingen tot ten hoogste 3lvan de op het tijdstip van storting geldende jaarhuur. Het bedrag dier storting mag niet ten laste van de exploitatie van de onder I bedoelde woningen worden gebracht. Burgemeester en Wethouders bepalen nader het percentage van de deelne ming; d. de hierbovengenoemde stortingen blijven achterwege indien de reserve eon omvang heeft bereikt, gelijk aan viermaal het bedrag van de jaarhuur der sub I genoemde woningen. De storting wordt hervat, zodra de reserve daalx beneden de in de vorige volzin bedoelde omvang; Zolang de reserve de hierbovengenoemde omvang niet heeft bereikt worden over schotten op de exploitatie van de sub I bedoelde woningen aan de reserve toe gevoegd; aan de Woningbouwvereniging "Beter Wonen" te Leeuwarden in eigendom over to dragen het voor de bouw van de sub I bedoelde woningen benodigde terrein, zulks onder nader door Burgemeester en Wethouders te bepalen voorwaarden en tegen de prijs van 1.925.651,-- cf zoveel meer of minder als do Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid in aanmerking neemt voor de stich- tingskosten van de te bouwen woningen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris \y Aanhangsel no, 1 van 1963. Schriftelijke vragen raadsleden P. Ytsma en C. de Vries, Vraag: 1Hooft het College van Burge meester en Wethouders kennis ge nonen van het antwoord van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Minister van Maatschappelijk Work op de Schriftelijke vra gen van het lid van de Tweede Kanor J. G. Suurhoff met betrek king tot het geven van een tij delijke toeslag op de uitke- 2.1151 OU :rachtens de sociale Antwoord Burgemeester en Wethouders: 1. Van dit antwoord van regeringszijde hebben wij inderdaad kennis genomen. Daardoor is duidelijk, dat de Rege ring geen tijdelijke toeslag zal verstrekken aan hen, die, omdat zij onder de hier bedoelde rijksuitke ringsregelingen ressorteren, naar onze mening onder de primaire ver antwoordelijkheid van de Regering vallen. Een taak, die de Regering zou moeten vervullen, wordt naar de gemeentebesturen verschoven. uitkeringsregelingen in ver band net de stijging van de kosten van levensonderhoud door do aanhoudende strenge winter Zo ja, ziet het College van Burgemeester en Wethouders dan in dit antwoord aanleiding over te gaan tot extra uitke ringen aan hen, die door de thans heersende weersomstandig heden in bijzondere nood ver keren of komen te verkeren Indien op vraag 2 bevestigend geantwoord wordt, kan het College van Burgemeester en Wethouders dan mededelingen doen over de te treffen maat regelen voor de in de vragen van de heer J. G. Suurhoff be doelde groepen, alsmede voor andore onder de gemeentelijke Sociale Dienst vallende groe nen en 3» De Gemeente heeft op sociaal terrein twee hoofdtaken, t.w. de uitvoering van de Armenwet en de uitvoering van een aantal rijksrege lingen. Bij de uitvoering van de Armenwet wordt alhier een normensysteem, dat ook landelijk en provinciaal geldt, gevolgd In dit systeem past een brandstoffen- toeslag van 180,--, die in het algemeen in drie termijnen wordt uitbetaald. De tweede termijn tor grootte van 70,-- werd begin januari j.l. uitgekeerd. De derde uitbetaling zoxi normaliter plaats vinden op 1 maart a.s., maar zal in verband met de heersende koude ver vroegd kunnen «orden tot medio febru ari, Wellicht wordt dan een vierde brandstoffenuitkering in het voor jaar noodzrkelijk. Bovendien zullen wij aan de gestcun- den ingevolge de Armenwet extra uit keringen verstrekken van 10 voor alleenstaancen12,50 voor gezinnen van 2 personen en 15>~~ voor gezinnen met kinderen. De gemeentelijke Sociale Dienst helpt ook diegenen, meest beja rden, die alleen in verband met de weers omstandigheden incidenteel een be roep op de Gemeente doen. Voor hen, die vallen onder de rijks regelingen en naar inkomen te ver gelijken zijn met hen, die ingevol-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1963 | | pagina 1