in aanmerking kunnen komen. Leeuwarder, 15 januari 1963. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A.A.M. van der Meulen Burgemeester. de Jong Secretaris. Verzonden 15 januari 1963* Aanhangsel no. 2 van 1963. Schrif teli.j i:c vragen van de raadsleden II. Jellema en J. Hee tla, met betrek::!ng tot de werkplaatsen voor minder-validen aan de I.Ir. P. J. Trcelstraweg-Ericadorp. Vraag 1Welke stappen zijn er in de loop van de laatste jaren ondernomen tot verbetering - nieuwbouw - van de besta,ande werkplaatsen Antwoord Burgemeester en Wethouders; 1De in deze vraag bedoelde sociale werkplaats wordt beheerd door de stichting "Leeuwarder Werkgemeen schap". Het bestuur van deze stich ting heeft ons een aantal informa ties verstrekt, waardoor wij in staat zijn IJ het volgende mede te delen. Reeds op 2 juli 1958 werd door de voorzitter van de stichting een ad viescommissie geïnstalleerd met de opdracht het bestuur te adviseren omtrent maatregelen, die genomen dienden te worden om een betere arbeidsvoorziening voor gehandicap ten tot stand te brengen. Deze commissie kwam in haar in okto ber 1959 uitgebrachte rapport tot de conclusie, dat alleen algehole nieuwbouw afdoende verbetering kon brengen in de bestaande ongewenste toestand. Het stichtingsbestuur liet daarop na een bezoek aan een aantal werkplaatsen in den lande haar keuze vallen op een bepaald type gebouw. In overleg met ons College kreeg de gemeente-architect op 20 juni 1960 opdracht om op het terrein aan de Troelstraweg een nieuw gebouw te ontwerpen. Toen dit schetsontwerp gereed was en met de bouwdeskundige van het betrokken Ministerie was be sproken, bereikte ons College in oktober 1961 het mondeling verzoek van de IT. V. Santega (Gebr. Levie) om een definitief gebouw te mogen ves tigen in de nabijheid van haar somi- permanente barak aan de Troelstra weg. Daar dit aantasting betekende van het terrein in gebruik bij de Leeuwarder Werkgemeenschap, vond er overleg plaats tassen her gemeente bestuur, de directie van de IJ.V. Santega en het bestuur van de Leeuwarder Werkgemeenschap. Hoewel aanvankelijk werd gedacht aan een verplaatsing van het nieuwe werkplaatsgebouw in noordelijke richting en hiervoor een tweede plan gemaakt werd, besloot het bestuur van de Leeuwarder Werkgemeenschap op grond van nieuwe inzichten, zowel bij het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid als bij geraad-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1963 | | pagina 2