- 2 2. Indien door Uw College hierom trent plannen zijn ingediend, waaron zijn of worden deze dan niet gerealiseerd 3. Indien tot realisering van even tueel genaakte plannen tot nieuw- afzienbar tij niet kan worden overgegaan, welke stappen is Uw College dan voor nemens te doen om op de vlugst moge 1 i;il:e wi j ze aan deze onhoud bare toestand een einde te maken pleegde deskundigen, na overleg net liet bedrijfsleven de nieuwe werk plaats te bouwen op een industrie terrein Dit betekende echter, dat er een ge heel nieuw plan moest worden genaakt, hetgeen een aanzienlijke vertraging met zich meebracht. Het het oog op de zakelijke en psychologische voor delen echter, die men van deze situering verwachtte, meende hot bestuur van de Leeuwarder Werkge meenschap in me- rderheid deze be slissing te moeten nemen. Hoewel cp dit punt de aanbiedings brief bij de gemeentebegroting 19^3 0iduidelijk genoeg is, zij hier nog eens ten overvloede vermeld, dat op basis van hes in april 1962 ge reedgekomen nieuwe plan in juli 1962 een verzoek om financiële mede werking bij de zgn, plancommissie voor Friesland :.s ingediend, in nauw overleg mem het consulentschap van het betrokken Ministerie. Uit bedoelde aanbiedingsbrief lean U eveneens duidelijk zijn, dat in 1962 geen toezegging inzake finan ciële medewerking kon worden vor kregen. Het net oog op de financiële lasten van nieuwbouw er. de te verwachten exploitatieresultaten van de nieuwe werkplaats acht het bestuur van de Leeuwarder Werkgemeenschap o.a. oen i k perdu haast noorzake1 ijk. Uit is be grijpelijk, omdat het totale geraam de bedrag van de bouwkosten meer -f' 250000C-- bedraag t en geldende financieringsregeling voor iw van plaatsen gel en en faciliteiten van de zijde de.' Rijksoverheid vermeldt. Van begin 1963 af heeft het bestuur van de Leeuwarder Werkgemeenschap intensief overleg gepleegd met de ■en de mede werking, die in 1962 wegens finan- t verkregen werd alsnog te verkrijgen. In een recent tussen de plancommissie, de Rijksconsulent en het bestuur dor vard er tot een voorlopige en globale opzot gekomen, die, wanneer ze gereali- 'd kan wordeneen reële bouwnoge- - meenschap betekent. «•r i-k U In afwachting van het gereedkomen van de nieuwe gebouwen zal een aantal voorzieningen - o.a. de bouw van enkele semi-permanente barakken - worden getroffen om de ergste moeilijk heden zo goed mogelijk op te vangen. Ons College laat zich geregeld van de gang van zaken op de hoogte houden en zal zoveel mogelijk het tot stand komen van de nieuwe werkplaats blij ven bevorderen. Leeuwarden, 15 maart 1963- Burgemeester en Wethouders voornoemd, A.A.M. van der Heulen Burgemeester. de Jong Secretai Verzonden 15 maart 1963» JK-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1963 | | pagina 3