r Aanhangsel no. 3 van 1963. ■Icrriftc.] ijkc vragen von let rac. w. "bouw Lekkumerend raw ..C:tetrowking tot do oning— Vraag: a. Is het juist dat mon in het lolan niot volop kan bouwen omdat de ssra- ton etc. nog niot in voldoende mate sijn aangelegd. Mocht dit oovostigond wordon boant— woord is hot College dan niot mot mij van mening dat do woningbouw (volksvijand no, l) hierdoor meerde re werkbare maanden hooft verspeeld? Wanneer het in a. genoemde juist is denkt het College dan ook maatrego- Ion te troffen om alsnog tot snellere straataanlog etc. to komon? Bestaat er ook gevaar dat hot bouw volume voor 1963 door allerlei om standigheden niot kan wordon ge realiseerd, en onze gemeente daar door doze verspoold kin.oord Borg emoes er en '.'ie tl 1 ouders. a. Deze •.•raar :::ooton wij ontkennend beantwoorden. In overleg mot de Stichting Ratiobouw to Rotterdam, srelke stichting is betrokken bij do voorooroiding van do voningbouwplan- nen in bedoeld gedeelte van hot uit breidingsplan, zijn de tijdstippen vastgesteld, waarop do terreinen bouwriji moeten zijn. Zonder tegen slagen sal aan het opgootoldo pro gramma kunnen worden voldaan. Ovcri -ons uj verwezen, naar ons voorstel aan do i'aacl d.d, 2 juli L963, I ge no. 2 !0, tot hot bo- schik baars tol Ion van c-on krediet voor hot bouwrijp maken van -or eer i11onde torreinon c. hoewel do voorbereiding van do woning- bouwplannen moor tijd vergt dan was verwacht en zich ten aanzien van de kosten van de to bouwon woningen - evenals orders - mooilijkheden voordoen, nomen wij aan, dat not toegekende woningwotcontingent voor 1963 tijdig aal wordon uostood. Loouwardon, 3 juli 1963 Burgemeester c-n V/otl.ouders voornoemd, licks tra, l.-Burgomoestor de Jong, Secretaris. Verzonden 3 .juli 1963

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1963 | | pagina 4