p IT Aanhangsel no. 4 van 1963. Schriftelijke vragen raadslid C. de Vries. Traag: 1Heeft het College kennis genomen van de circulaire van de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid d.d. 19 juni 1963 met betrekking tot de herziening van de huurprijzen van duplexwoningen? 2. Zo ja, heeft het College hierin dan aanleiding gevonden de Minister voorstellen te doen tot herziening van de huurprijzen van de duplex woningen, welke eigendom zijn van de gemeente en van de woning bouwverenigingen? 3. Indien dit het geval is kan het College dan mededelingen doen over de aan de Minister voorgestelde huurprijzen voor de betreffende woningen en over de verlagingen welke dit voor de betrokken huur ders zal hebben? 4- Kan, indien eventueel niet tot ver laging van de huurprijzen is geadviseerd, het College mede delingen doen over de redenen, die tot een advies tot niet verlagen van de huurprijzen hebben geleid? 5- Is, indien vraag 2 bevestigend wordt beantwoord, inmiddels reeds bericht van de Minister ontvangen over de voorgestelde herzieningen van de betreffende huurprijzen? Antwoord Burgemeester en Wethouders: 1 Wij hebben van deze circulaire ken nis genomen. 2. Wij hebben de Minister van Volks huisvesting en Bouwnijverheid voor gesteld de bestaande huurprijzen te handhaven. 3. Wij verwijzen naar ons antwoord op de tweede vraag. 4< Op grond van bovenbedoelde circulaire maeten de huurprijzen van duplexwo ningen worden vastgesteld op een be drag, dat overeenkomt met de huur prijs van vergelijkbare (kleine) woningen; de huurprijzen van de du plexwoningen in Leeuwarden liggen lager dan die van vergelijkbare (kleine) woningen. 5- Er is nog geen bericht van de Minis ter ontvangen. Leeuwarden, 10 oktober 1963 Burgemeester en Wethouders voornoemd, A.A.M. van der Meulen Burgemeester. de Jong Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1963 | | pagina 5