SPORINOTA Aan de leden van de Gemeenteraad. Inhoud Inleiding Hoofdstuk I. Huidige sport "beoefening te Leeuwarden. Hoofdstuk II. Pactoren, welke de behoefte aan sportterreinen bepalen. Hoofdstuk III. Plannen tot aanleg van sportvelden. Hoofdstuk IV. De accommodatie op de sportvelden. Hoofdstuk V. Sport .oorzieningen in de dorpen. Hoofdstuk VI. De niet in ploegverband beoefende buitensporten en de zaalsporten. Samenvatting. Inleiding. Bij de behandeling van de begroting voor het jaar i960 deelden wij U mede, dat wij het voornemen koesterden Uw Raad te zijner tijd een sport- nota te doen toekomen. Deze nota wordt U hierbij aangeboden. Het tijdstip van verschijning van de nota is later geworden, dan wij ons aanvankelijk hadden voorgesteld. Het bleek namelijk noodzakelijk de door de Leeuwarder Sportstichting verschafte feitelijke gegevens aan te vullen met een beredeneerde prognose omtrent de te vervrachten ontwik keling waartoe een beroep werd gedaan op het Nederlands Economisch Insti tuut te Rotterdam. Het rapport hiervan verscheen in juli 1962. Alvorens meer in het bijzonder de situatie op sportgebied in de gemeente Leeuwarden en de bemoeienissen welke het Gemeentebestuur daar mede heeft te behandelen, achten wij het dienstig aan deze materie enige beschouwingen van algemene aard te verbinden. Mede tengevolge van de grote vlucht, die de sportbeoefening na de oorlog heeft genomen, zijn de laatste jaren vele publicaties op dit ge bied verschenen. Genoemd mogen hier worden het rapport van de Dr.Wiardi Beekman Stichting, getiteld "Sport en Maatschappijhet rapport van het Centrum voor Staatkundige Vorming, genaamd "Overheid en Snort" en de Sportncta 1958 van het Sederlandsch Olympisch Comité. Voorts verscheen begin 1960 de "Rota betreffende de lichamelijke vorming en Sport" van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, waarbij was gevoegd de publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek "De sportaccommo datie in Nederland 1 september 1959"- Nadien verscheen nog een antwoord op de regeringsnota van de zijde van de Nederlandse Sport Federatie. In de regeringsnota staat onder meer het volgende te lezen: "Waar de sport in hoge mate bevorderlijk kan zijn voor de ontwikkeling van de menselij ke persoon, heeft de Overheid tot taak voor allen de mogelijkheid te scheppen tot een zo doelmatig mogelijke sportbeoefening. Onder eerbiedi ging van de eigen verantwoordelijkheid der individuen en groepen, moet de Overheid het particulier initiatief beschermen en stimuleren". Voorts bevat deze nota met betrekking tot de taak van de gemeentelijke overheid

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1963 | | pagina 6