onder neer nog de volgende passages: "Voor wat de lichamelijke vorming en de sportbeoefening buiten het verband der scholen betreft, menen de ondergetekenden, dat de gemeentebesturen ten aanzien van de totstandko ming van de daarvoor nodige accommodatieseen zeer belangrijke taak hebben. Zij menen echter tevens, dat het aan. de gemeentebesturen zelf moet worden overgelaten om te beoordelen of en in hoeverre van ge meentewege medewerking kan worden verleend bij de totstandkoming van deze accommodaties'.1 "Naar de mening van de ondergetekenden zal het beleid er op gericht die nen te zijn de zelfverantwoordelijkheid en de zelfwerkzaamheid van de plaatselijke sportorganisaties zoveel mogelijk te beverderen. Overleg en samenwerking tussen gemeentelijke overheid en het plaatselijke vereni gingsleven zijn uiteraard noodzakelijk. In tal van gemeenten zijn met het oog daarop reeds organisaties in het leven geroepen, die uiterst nut tig werk verrichten. Gezien de opvattingen van de ondergetekenden ten aanzien van de bemoeiingen van de overheid met lichamelijke opvoeding en sport, ligt het voor de hand, dat zij zodanige organen primair gedragen zouden willen zien door het particulier initiatief". Zoals IJ bekend is, heeft in deze Gemeente de Commissie voor de Lichamelijke Opvoeding lange jaren gefungeerd als schekel tussen het Gemeentebestuur en de sport beoefenende burgerij. Nadat in 1958 door de benoeming van een Inspecteur voor de Lichamelijke Opvoeding reeds de basis voor een nieuwe opzet tot stand kwam, werd deze opzet in 1960 vol tooid doordat de "Leeuwarder Sportstichting" met haar taak begon. In deze Stichting toch is het gehele Leeuwarder sportleven vertegeizwoordigd terwijl de coördinatie der werkzaamheden in sterke mate wordt bevorderd doordat genoemde Inspecteur fungeert als secretaris van het stichtingsbe stuur De snelle ontwikkeling, die, zoals in vele maatschappelijke sectoren ook op sportgebied valt waar te nemen enerzijds en de bijzondere hoge kosten van de voorzieningen anderzijds, maken het noodzakelijk, dat aan de veelal verstrekkende besluiten een zorgvuldige planning voorafgaat, bestaande uit sociografisch en planologisch onderzoek. Het eerste onder zoek heeft, zoals wij hiervoor reeds vermeldden, plaatsgevonden door inschakeling van het Nederlands Economisch Instituut te Rotterdam, aan de planologische zijde wordt bij voortduring de nodige aandacht geschon ken door de dienst der Openbare Herken. ïïij mogen deze inleiding besluiten met het geven van een definitie van het begrip sport, als hoedanig wij, op het voetspoor van de regerings nota, zouden willen beschouwen"een mede op lichamelijke activiteit ge richte recreatieve bezigheid, waarvan het spel-element een wezenlijk be st a,nddeel vormt". -i Hoofdstuk I. "uidige sportbeoefening te Leeuwarden. Allereerst moge een overzicht volgen van de sportverenigingen in Leeuwarden met hun actieve leden (voorzover de in ploegverband beoefende veldsportcn betreft). Pc srortvoronigingen in Leeuwarden met hun aantal actieve leden. (Opgave "Leeuwarder Sportstichting") Vereniging Aantal actieve leden februari 1961 Handbal V. "hollas' 57" 125 1) .Yeteoor Totaal He ckey I. J. I.C. "Rap" "Leeuaarder Hocky Club"1 50 E.K Hocloqy-vereniging "Hurry up"8j-_ 1) Totaal 315 Honk- en Softbalvereniging "The North Lions" 26 Kaat sen II.V. "L.K.C."120 1) K.V."Onderling Genoegen" K.V. t plein"1 50 1 K.V."De Oosthoek"... K.V. "Het Noorden"80 1 K.V. "ïïirdum"50 1 Totaal erfbal K.V.V. "Leeuwarden" L.K.C."Frisc" K.V. "De leeuwen" (Lekkum)96 K.V. "Y'Ö z Vlarbe r" Goutum 76 K.V. "7/6z Fluch" (Henpens) K t V"0 DS ïïi rdum38 C.S.V. "Leeuwarder Zwaluwen" Totaal Voetbal V.V. "Leeuwarden"400 L.A.C "Frisia"3- 7 V .V "ITi cator" C .V .V. "Blauw-Y/it '34" V.V. "Rood-Geel" CS.V"Leeuwarder Zwaluwen" V.V. "F.V..Gé L.V.V. "Friesland".... R.HV.V. "H.K.V. '29"21 6 Totaal 1) 31 december 1961. Op grond van oen door de secretaris van de Leeuwarder Sportstichting gedane mededeling mag worden aangenomen, dat deze aantallen sindsdien niet aan belangrijke schommelingen onderhevig zijn geweest. Volledig heidshalve zij nog vermeld, dat onder het getal der voetballers niet zijn begrepen de deelnemers aan liet bedrijfsvoetbal. Hieraan wordt deelgenomen door 42 elftallen, met reserves in totaal 630 spelers. BS»-»—' JK

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1963 | | pagina 7