per wedstrijd digd opper- in n2 100x65 6500 0 7500 60x32 1 .920 3.600 295,5 227,5 416,7 520,0 1 50,0 3 29, 3 98,5 91,0 138,9 106.7 109.8 Adc.Het aantal beoefenaren van terreinsporten in ploegverband» 0,98 0,28 18, 24 19,05 "'t Plein" (beschikt over een veld bij dc J.H.Knoopstraat weck, alleen bij hoclïy, welke sport hogere eisen aan hot terrein stolt, lager, nl2 a 2.5 naai per v/ook. Gezien do bestaande en Voorlopig ook in de toekomst nog te vernachten schaarste aan terreinen, zijn rij bij de hierna to noemen cijfc-rs steeds uitgegaan van eon zo intensief moge lijk gebruik, de maximum-frequentie derhalve. liet lijkt ons overigens niet onmogelijk om op de duur tot oen nauw keuriger frequentie-bepaling te komen, waardoor oen zuiverder prognose ten aanzien van de behoefte mogelijk zal worden. Hiertoe dienen twee kostenfactoren tegen elkaar tc worden afgewogen. Enerzijds zuilen do kos ten van onderhoud meer dan evenredig toenemen, indien de bespelingsfrc- quentie groter wordt. Anderzijds bestaat er oen evenredig verband tussen de bespelingsfrequentic en de oppervlakte aan terreinen, zodat bij een lagere bespelingsf requentic meer terreinen nodig zijn. Dit betekent dus blijkens het voorafgaande minder kosten van onderhoud, doch eer. hoger bedrag aan rente en afschrijving. Zo zullen rente en afschrijvingskosten moeten worden afgewogen togen de onderhoudskosten, om aldus do optimale bespelingsfrequentic te kunnen bepalen. Hot punt voor do optimale bespe- lir.gsfroquontic zal sterk worden beïnvloed door do aard en do kwaliteit van dc bodem. Y/ij stellen ons voor ook aan dit aspect in do toekomst bij dc aanleg van nieuwe sportvelden, de nodige aandacht te schonken. Een laatste punt dat nog van invloed zal kunnon zijn op het getal der in dc toekomst aan te leggen sportvelden, is het gebruik der zoge naamde half verharde velden. De bespo lingsf requontio van deze velden is praktisch onbeperkt. Tct dusverre bestaat van dit type alleen nog naar een trainingsveld op "Cambuur". Het zal nuttig zijn neer halfverhardo velden aan te leggen, alleen reeds om de wedstrij dvelden te sparen. Ove rigens verkeert het gebruik der halfverhardo velden voor Hedcrland nog in het experimentele stadium, mede omdat gebruik voor competitiewedstrij- den niet is toegestaan. Ook dan echter zal, zolang dc voetbalcompetitie in hoofdzaak geconccntroerd blijft op enkele uren van dc zondagmiddag, de winst in hot aantal velden, die op deze wijze kan worden bereikt, vcol minder groot zijn dan alleen aan dc hand van de frcqucnticcijfers voronderstold zou kunnen worden. Aan de hand van het vorenstaande kan de volgende berekening van de per speler benodigde oppervlakte voor torrcinsporton werden opgesteld. Berekening van dc per speler benodigde oppervlakte voor do eerder ge noemde torrc in sport en Tak van snort Afmeting spe olveld in m Oppervlakte i Aantal Sporttcch- Benodigd spelers nisch bono- oppervlak vlak p.spe- per speler Ier in m2 bij maxi mum fre- quentie Handbal He obey 91x55 Honkbal Kaatsen Korfbal 90x40 Voetbal 105x69 7-245 22 22 18 6 24 22 50,0 Uit bovenstaande tabel blijkt, dat voor iedere hierboven genoemde tak van sport de por speler rvlakto verschi Y/anncer éénmaal dc oppervlakte, die nodig is per speler, is bepaald, kan, na vaststelling Van het aantal spelers, do oppervlakte worden geraamd die voor iedere tak van sport nodig is. Een moeilijkheid voor do berekening hiervan vorm le de omstandigheid, dat voor Leeuwarden een tijdreeks omtrent de mate van beoefening van de verschillende sporten ontbreekt. Wij zullen er evenwel in de toekomst naar streven periodieke gegevens te verzamelen omtrent de aantallen ac tieve sportbeoefenaren in Leeuwarden, onderscheiden naar mannen en vrouwen. Aldus kan men de ontwikkeling van de mate van belangstelling voor de verschillende takken van sport op de voet blijven volgen en zul len toekomstige prognoses nog aan betrouwbaarheid winnen. Landelijk be staan hieromtrent wel gegevens. Aan de hand hiervan ie volgens een be paalde s baoistische methode de te verwachten belangstelling v or de verschillende makken van sport voor de komende jaren geraamd. Vervolgens 0 1 uitgegaan, dat deze belangstelling voor Leeuwarden in ongeveer dezelfde mate zal toenemen. Het spreekt vanzelf, dat aan de aldus ver kregen cijfers, iets minder waarde moet worden gehecht dan aan do lande lijke cijfers, daar immers een of meer takken van sport in Leeuwarden ten aciicer kunnen blijven bij do voor Nederland geraamde ontwikkeling, terwijl het omgekeerde evenzeer mogelijk is. Grote verschillen zullen' hierbij wol niet optreden. liet inachtneming van het vorenstaande geven wij hieronder een tabel van do berekende toekomstige belangstelling (in A van het aantal 10 tot en r.e 34 jarige mannen, respectievelijk mannen en vrouwen) voor de ver schillende takken van in ploegverband beoefende snort in Leeuwarden. Tak van sport 1961 1) 1965 1970 1975 1 980 Handbal 0,83 1,13 1 28 1,43 Ho ckoy 1,05 1 20 1,40 1,59 1,78 Honkbal (mannen) 0,17 0,3? 0,38 0,43 Korfbal 1 ,79 1 ,90 2,05 2,18 2,32 Voetbal (mannen) 17,90 18,56 18,83 1) Y/orkelijke cijfers. Opgünork L- zij nog, dat do kaatssport hierboven niet is vermeld. Een landelijk aanknopingspunt bestaat hier niet, daar de kaatssport buiten Friesland vrijwel niet beoefond wordt. Blijkens de dodencijfers van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond loopt hot a.antal iedón langzaam terug» in de toekomst wordt echter, door de bevolkingstoename, een zekere sta bilisering verwacht. Do twee belangrijkste verenigingen, die een functie hebben voor de beoefening van deze tak van sport voor de stad als geheel zijn do "Leeu warder Kaatsclub", die op Sonnenborgh" over con prima accommodatie be schikt en "Onderling Genoegen", die op een der volden aan de Borniastraat speelt. Bij verdwijnen van dit veld zal een ander terrein in deze buurt, beschikbaar dienen te komen. De overige kaatsverenigingon dienen moer als buurtclubs te worden beschouwd, te weten.- "De Oosthoek" (op Cambuur); "<t Hoorden", voorheen op de ijsbaan, sinds enige tijd in combinatie met "ie Oosthoek"(op Cambuur). Tenslotte heeft ook Y/irdum nog een kaatsclub. Uit het vorenstaande blijkt wel, dat met betrekking tot de kaats- velden van een bevredigende situatie mag worden gesproken. Volgons door het U.E.I. uitgevoerde berekeningen kan terzake van de booeioning van de meergenoemde veldsporten in ploegverband tot 1980 voor do 10 tot en met 34 jarigen de volgende prognose worden opgesteld. Daar bij is er van uitgegaan, dat do genoemde aantallen inwoners van 90.000 100.000, 110.000 en 130.000 zullen zijn bereikt, respectievelijk in 19b5 1970, 1975 en 1980.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1963 | | pagina 9