Kan, indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord, worden mede gedeeld bij welke woningcomple xen e.e.a. wel en bij welke e.e.a. niet medio oktober 1965 gereed zal zijn, met vermelding op welk tijdstip men verwacht, dat de nog niet gereed komende woningcomplexen van een centrale antenne-installaties zullen zijn voorzien? De in ons voorstel van 12 januari 1965 genoemde aanpassing van de be staande centrale antenne-systemen i 1198 woningen is inmiddels tot stan gebracht. Wij verwachten, dat de aanleg van centrale antenne-instal laties in het complex 144 woningen Rameaustraat, genoemd in het zelfde voorstel, en in 34 woningen aan de Euterpestraat (deel van de in de raadsbrief van 22 februari 1965 ge noemde 2272 woningen) gereed zullen zijn, als via de zender Smildo zal worden begonnen met de uitzending van het 2e Nederlandse T.V. prcgra ma. Met de aanleg van de installaties dn 531 woningen in het westelijk stads, deeltw.s 42 duplex- en 6 simplexwoningen, 114 buitenvolumewoningen, 270 woningen Va.l er ius straat54 woningen Euterpestraat, 12 woningen Offenbachstraat en 33 woningen Va]eriusstraat zal binnenkort een aanvang worden gemaakt Het is echter niet met zekerheid te stellen wanneer deze installaties gereed zullen komen. Wij verwachten] dat dit begin 1966 het geval zal zijn. Er wordt naar gestreefd de plannen voor de aanleg van de installaties in de overige 1707 woningen zo spoedig mogelijk gereed te krijgen en de uitvoering daarvan nog voor 31 december a.s. aan verschillende installateurs op te dragen. Wij ver wachten, dat alle daarvoor in aan merking komende gemeente-woningen voor 1 juli 1966 van een aansluiting op een centrale antenne-installatie zullen zijn voorzien.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1965 | | pagina 11