w ft I 1 1^ No. 2098'7 c» DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 13 december 1965 (bijlage no. 413)? BESLUIT I. van S. Henstra en diens echtgenote A- Pebesma, beiden wonende te- Leeuwarden, Eerste Klanderijdwarsstraat 5? aan te kopen het per ceel met opstal, plaatselijk bekend gemeente Leeuwarden, sectie G, no. 5571? groot 56 ca, voor oen prijs van 6.650,in totaal en voorts onder de volgende bedingen: 1de grond wordt overgedragen mot alles wat daarop of daarin aan wezig is en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van huur en hy potheek; 2. de levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht 3. van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van het over te dragon perceel met opstal geheven worden, voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 4. de verkopers zijn tot geen andere vrijwaring gehouden, dan tot die wegens uitwinning; 5. partijen doen afstand van hot recht tot het vragen van ontbin ding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1303 van het Burger lijk Wetboek; 6. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden ■II. het onder I genoemde perceel onder te brengen in het Woningbedrijf. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1965 | | pagina 1