4. de verkopers zijn tot geen andere vrijwaring gehouden dan tot No. 20987 d. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN 5 Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 13 december 1965 (bijlage no. 413)? E S L U I T I. van E. Boonstra en diens echtgenote C. de Ruiter, beiden wonende te Leeuwarden, Mariabuurt 6, aan te kopen het perceel met opstal, plaatselijk bekend Mariabuurt 6, kadastraal bekend gemeente Leeu warden, sectie G, no. 4078, groot 54 ca, voor oen prijs van 1.700,-- in totaal en voorts onder de volgende bedingen; 1 de grond wordt overgedragen met alles vrat daarop of daarin aan wezig is en met alle daarop rustende erfdienstbaarheden en lasten en daaraan verbonden rechten, doch vrij van huur en hypotheek; 2. do levering geschiedt op de dag van het verlijden van de akte van overdracht; 3- van de levering af komen alle zakelijke lasten en belastingen, welke van het over te dragen perceel geheven worden, voor reke ning van de gemeente Leeuwarden.; die wegens uitwinning; 5» partijen doen afstand van het recht tot het vragen van ontbinding, als bedoeld in de artikelen 1302 en 1305 van het Burgerlijk Wet boek 5 6. de kosten van overdracht komen voor rekening van de gemeente Leeuwarden II. hut onder I genoemde perceel onder te brengen in het Woningbedrijf. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1965 | | pagina 2