Wij adviseren U dan ook te besluiten overeenkomstig het hierna opge nomen ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Lceuwardoi A.A.M.van der Moulcn Burgoraeestoj de Jong Secretaris. No. 21080. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het op 30 september 1965 ingekomen verzoek van het be stuur dor Vereniging ter bevordering van schoolondcrwijs naar de leer dor Gereformeerde Kerken in Nederland gevestigd te Leeuwarden, om gelden uit de gemeentekas te mogen ontvangen voor do stichting van een school voor uitgebreid lager onderwijs op een nader aan te wijzen ter rein in hot stedelijk deel dor gemeente Leeuwarden; overwegende, dat uit de door het schoolbestuur overgelegde stukken blijkt, dat do school bij haar opening door tenminste 57 leerlingen zal worden bezocht; dat hiervan 27 leerlingen de 5e en 25 de 6e klas van een school voor gewoon lager onderwijs in of buiten Leeuwarden bezoeken, 4 in Leeuwarden woonachtige leerlingen do 2e klas van do Gereformeerde school voor u.l.o. te Drachten en één in Hallum woonachtige leerling de 2e klas van de Christelijke school voor u.l.o. te Perwerd; dat al deze leerlingen kunnen worden meegeteld, zodat aan de door de wct gestolde cis ton aanzien van hot voor schoolstichting nodige aantal leerlingen (48) is voldaan; dat de aanvrage ook overigens voldoet aan de in artikel 73 der Lager-onderwijsvfet 1920 omschreven vereisten; gelet op het advies van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 decem ber 1965 (bijlage no. 414); BESLUIT; de gevraagde medewerking te verlenen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1965 | | pagina 4