m s»; j^mwéÈsmmmsÊm^ - Bijlage no. 415» Leeuwarden, december Aan de Gemeenteraad. Blijkens een rapport van de directeur van de dienst voor het Bouw- en Woningtoezicht kunnen de drie, in dat rapport genoemde woningen niet meer door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonbare staat worden gebracht. Deze woningen komen derhalve voor onbewoonbaarverklaring in aanmerking. Van elk der woningen is een staat opgemaakt waarin de voornaamste gebreken van de panden zijn vermeld. Bovendien is daarbij aangegeven op grond van welke gebreken de onbewoonbaarverklaring zal moeten geschieden. Uit deze staten, die voor bij de stukken ter inzage zijn gelegd, blijkt voorts, dat de Hoofdingenieur-Directeur van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid in de provincie Friesland, in zijn functie van Inspecteur voor de Volkshuisvesting, mede van oordeel is dat de bedoelde woningen on bewoonbaar dienen te worden verklaard. Alle drie panden zijn reeds ontruimd. De ontruimingstermijn ware daarom te stellen op 1 week. Wij geven U in overweging over te gaan tot vaststelling van een besluit zoals hierna in ontwerp is afgedrukt. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. van der Meulen Burgemeester. de Jong Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1965 | | pagina 5