No. 21216. NE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 decem ber 1965 (bijlage no. 415); gezien de adviezen van de directeur van de dienst voor het Bouw en Woningtoezicht en van de Hoofdingenieur-Directeur van de Volkshuis vesting en de Bouwnijverheid in de provincie Friesland, in zijn functie van Inspecteur voor de Volkshuisvesting; gelet op het bepaalde in artikel 33 der Woningwet; BESLUIT; I. onbewoonbaar te verklaren de in onderstaande staat vermelde woningen Plaatselijke aanduiding Kadastrale aanduiding straat no. Gemeente Sectie No. Achter de Hoven 165 Leeuwarden G 6292 Dokkumertrekweg 53 Leeuwarden E 4271 Tulpenburg 6 Leeuwarden G 5035 II. de termijn tot ontruiming van de sub I bedoelde woningen te stellen op een week. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. Aanhangsel no. 1 van 1965- Schriftelijke vragen van het raadslid K. Weide met betrekking tot de veemarkt, Vraag: 1Is het Uw College bekend, dat de Wethouder van de Markt- en Haven dienst der gemeente Groningen in de raadsvergadering van genoemde Gemeente op 30 november j.l. bij zijn repliek op het voorstel van Burgemeester en Wethouders om over te gaan tot het inrichten van een nieuwe overdekte veemarkt op het daarvoor bestemde terrein aan de Sontweg, heeft gesteld dat de be trokken instanties hebben toegezegd dat de toekomstige nieuwe overdekte veemarkt een reële kans heeft om als exportmarkt van het Noorden te worden aangewezen? 2. Is het College niet van mening dat hierdoor de positie van de Leeuwar der veemarkt in gevaar wordt ge bracht en dit de centrum functie van de gemeente Leeuwarden aantast. Antwoord Burgemeester en Wethouders Wij hebben hiervan kennis genomen uit de dagbladpers. De Raad van de Europese Economische Gemeenschap heeft op 26 juni 1964 een richtlijn vastgesteld voor het intra communautaire handelsverkeer in runde ren en varkens. Tot dit handelsverkeer worden, naast rechtstreekse leverin gen door de bedrijven, eveneens fok-, gebruiks- en slachtdieren toegelaten, die op een voor de verzending naar een andere Lid-Staat officieel erkende markt zijn aangekocht. Het land van verzending bepaalt welke markten daar toe worden erkend. Vermoedelijk heeft de Wethouder van de Markt- en Haven dienst der gemeente Groningen op deze regeling het oog gehad. De Lid-Staten dienen binnen 12 maanden na de publi catie van de richtlijn de nodige wet telijke en bestuursrechtelijke bepalin gen in werking te doen treden. Bij informatie ten departemente kon men hieromtrent nog geen mededelingen doen Het is ons derhalve nog niet mogelijk een uitspraak te doen over de invloed van genoemde bepalingen op de positie van de Leeuwarder veemarkt.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1965 | | pagina 6