Aanhangsel no. 2 van 1963- Antwoord van Burgemeester en Wethouders op vragen van de raadsleden P. Ytsma en J. Bootsma. Vraag: 1. Is het Uw College hekend of er om trent het plan voor de bouw van bovengenoemd project bij de eigena res van het bouwterrein n.l. de Maatschappij voor Kapitaalgoederen te Amsterdam nog steeds volledige overeenstemming bestaat, zoals door U is vermeld op blz. 15 in de aanbie dingsbrief bij de Ontwerp-gemeente- begroting en begrotingen takken van dienst voor net dienstjaar 1965? 2. Indien deze overeenstemming niet meer bestaat, is Uw College dan in staat en bereid inlichtingen te ver strekken omtrent mogelijk gewijzigde plannen? 3Indien deze overeenstemming nog wel bestaat wat zijn dan de redenen dat nog steeds niet met de bouw is aan gevangen? 4. Is Uw College het met de ondergete kenden eens dat hier sprake is van een wel zeer betreurenswaardige gang van zaken bij de tot standkoming van bedoeld winkelcentrum? 5- Welke pogingen zijn er door Uw Col lege, vóór en na het verschijnen van bovengenoemde aanbiedingsbrief onder nomen om de bouw van het winkelcen trum c.a. in 't Fijian, waaraan nu toch wel grote behoefte bestaat, te bespoedigen? 6. Is Uw College alsnog bereid op on middellijke uitvoering van meerge noemd plan bij betrokkenen aan te dringen en welke dwingende maatrege len kunnen hierbij worden aangewend? 7- Kan Uw College t.a.v. de plannen voor de bouw van het winkelcentrum in het uiterste Noordwesten van t Nijlan ook nadere inlichtingen ver strekken? Antwoord Burgemeester en Wethouders: Het bouwplan staat inderdaad vast. De eigenares van het bouwterrein is evenwel momenteel niet genegen opdracht te geven tot uitvoering van het plan. Gewijzigde plannen zijn niet gemaakt en het ligt ook niet in het voornemen dergelijke plannen te laten ontwerpen. De eigenares van de grond heeft tot nu toe geen opdracht gegeven tot uitvoe ring van het bouwplan, omdat de ver huur van alle te stichten winkels niet is verzekerd. V/ij delen deze mening volkomen. In verschillende besprekingen heeft het College zijn teleurstelling en misnoe gen over de gang van zaken uitgespro ken. Wij hebben vóór en na het verschijnen van de aanbiedingsbrief verschillende pogingen gedaan om tot een spoedige bouw van het zuidoostelijke winkelcen trum te komen. Daartoe zijn diverse be sprekingen gevoerd, zowel met de eige nares van de grond als met geïnteres seerden. 3ij herhaling is dezerzijds aandrang uitgeoefend - en dat geschiedt ook nu nog - om tot een spoedige realisering van het plan te komen. Andere maatre gelen dan door overleg om tot een gunstig resultaat te komen zijn niet mogelijk. In dit stadium zijn hierover geen mede delingen te doen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1965 | | pagina 7